Europese harmonisering bij milieuzones zeer gewenst

17 augustus 2017

Het voornemen van de Europese Commissie om steden die milieuzonering invoeren of dat overwegen daarbij handreikingen te geven, is met instemming begroet door ACEA en RAI Vereniging.

milieuzone

ACEA pleit voor maximale harmonisering, eenvoud, stabiliteit en draagvlak bij milieuzonering. Maar vooral ook voor objectieve en eerlijke criteria, met bestaande Euro-emissienormering als basis en techniekneutraliteit. Dat geeft consumenten en bedrijfsleven zekerheid over de investeringen die zij doen.

ACEA heeft een conceptvoorstel aan de Europese Commissie gestuurd voor een ‘European Urban Emissions Initiative’. Dat zou een overleg moeten worden tussen de Europese Commissie, de steden (vertegenwoordigd door POLIS) en de belanghebbende industrie, zoals fabrikanten (ACEA), toeleveranciers (CLEPA) en de brandstofsector (Fuels Europe).

Doel is het vinden van pragmatische oplossingen voor de luchtkwaliteitsproblemen die steden ondervinden. Nu treffen steden uiteenlopende maatregelen, met het risico dat deze de vrije markt in gevaar en burgers in de war brengen.

ACEA stelt voor:

  1. Maak een Europees raamwerk om meer consistentie te bevorderen in de toegangsbeperkingen voor voertuigen.
  2. Ontwikkel een systeem om eenduidige informatie over vervuilende emissies aan burgers te geven. Daarmee wordt versnippering door uiteenlopende stedelijke initiatieven voorkomen.
  3. Maak een diepgaande scenarioplanning van de te verwachten verbeteringen in stedelijke luchtkwaliteit door de introductie van RDE-compliant Euro 6-voertuigen. Die komen nu op de markt en deze eisen gelden voor alle nieuw verkochte auto’s per uiterlijk september 2019.
  4. Stel een menukaart samen van niet-technische maatregelen die op stedelijk niveau kunnen worden genomen om het aandeel van vervuilende emissies door het transport én andere bronnen te managen en terug te dringen. 
  5. Inventariseer welke aanvullende technische maatregelen de industrie kan inzetten om de uitstoot van vervuilende stoffen door het bestaande wagenpark te beperken.

 

ACEA streeft ernaar om een en ander in gesprek met de Europese Commissie nader uit te werken en het overleg in september te organiseren.

Lappendeken
RAI Vereniging is erg actief geweest in haar contacten met de Nederlandse gemeenten om te komen tot een integraal afwegingskader, waarmee zoveel mogelijk synergie wordt behaald tussen de steden en hun eventuele milieuzones. Een mooi  voorbeeld van deze inspanning is de recente Handreiking Stedelijk Goederenvervoer.

Ook RAI Vereniging wil immers geen ‘lappendeken’ van per stad uiteenlopende regels rond milieuzones, vaak niet gebaseerd op euro-normering maar op (arbitrair) bouwjaar.

Uniformiteit van beleid is niet alleen belangrijk voor de industrie, maar nadrukkelijk ook de Europese consument, zowel zakelijk als privé (ook toeristen). Zij moeten kunnen weten waar ze aan toe zijn bij de te bezoeken stad. En dat is weer heel belangrijk voor de EU-doelen van een onbelemmerd verkeer van goederen en personen.

Meer informatie: Wijnand de Geus