Veel aandacht fiscale positie fiets bij behandeling Belastingplan 2015

28 oktober 2014

In de Tweede Kamer leeft een brede zorg over de fiscale positie van de fiets. Dat werd duidelijk tijdens de eerste termijn van het ‘Wetgevingsoverleg Belastingplan 2015’ dat gisteren plaats vond.

man in pak met bedrijfsfiets op weg naar werk

Daarin keek de Kamer onder meer naar de kabinetsplannen om de zogenaamde werkkostenregeling per 1 januari 2015 als verplicht in te voeren. Tegelijkertijd wil zij de vrije ruimte binnen deze WKR verlagen tot 1,2 procent van de loonsom.

Concreet zou dit betekenen dat de bedrijfsfietsenregeling vervalt en dat werkgevers voor maximaal 1,2 procent van de loonsom personeelsregelingen aan hun werknemers mogen aanbieden. Het aanbieden van een fiets kán hier dan één van zijn.

Kritiek sector
Binnen de sector is veel weerstand tegen de WKR en de kabinetsplannen. Enerzijds is de vrees dat voor veel bedrijven de ‘vrije ruimte’ erg krap zal zijn, anderzijds is er de fundamentele kritiek dat een schoon en gezond vervoersmiddel als de fiets moet concurreren om budgettaire ruimte met bijvoorbeeld het personeelsuitje.

Green deal
RAI Vereniging heeft hier in de voorbije weken veel publicitaire aandacht voor gevraagd. Zij heeft daarbij onder meer aangegeven het hoogst merkwaardig te vinden dat zij met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een Green Deal sluit om meer forenzen op de fiets te krijgen, terwijl de staatssecretaris van Financiën anderzijds de stimulering van de fiets op zo’n abrupte wijze in het nauw brengt.

Politieke sympathie en steun voor goede fietsregeling
Bij de behandeling van het Belastingplan bleek de zorg van de sector breed gedeeld. SP en GroenLinks kondigden aan een amendement in te dienen dat een aparte regeling voor de bedrijfsfiets in stand houdt.

De PvdA en VVD zijn benieuwd naar de kosten die gemoeid zijn met het eventueel creëren van een aparte status voor de bedrijfsfiets.

Het CDA heeft sympathie voor verschillende regelingen, maar vindt het té kort dag om de WKR nogmaals aan te passen. Dit zou te veel vergen van de financiële administraties van bedrijven. Andere partijen staan ook sympathiek tegenover regeling gericht op fietsen, maar begrijpen en steunen de methodiek van de WKR.

Vervolg
De staatssecretaris zal aanstaande donderdag verschillende vragen vanuit de Kamer schriftelijk beantwoorden. Op maandag 3 november vindt vervolgens de mondelinge beantwoording door het kabinet plaats, waarna de Kamer haar tweede termijn zal hebben.

Hierna kunnen moties en amendementen worden ingediend, die vervolgens in stemming gebracht zullen worden. Hierna zal duidelijk zijn hoe de nieuwe regelgeving eruit zal komen te zien.

Meer informatie: Quirijn Teunissen