Privacy en persoonsgegevens

Filter op:

De discussie over de bescherming van privacygevoelige gegevens is flink toegenomen. Ook in de mobiliteitsbranche worden deze gegevens intensief gebruikt, o.a. voor marketingdoeleinden. SIMS maakte een Informatieset en een Quick Scan waarmee u zelf kunt bepalen waar u als onderneming staat.

privacy

Wetgeving
In Nederland stelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) strikte regels aan het gebruik van persoonsgegevens en het eerbiedigen van het recht op privacy van burgers. Daarin staat ook wat de rechten van personen zijn als gegevens gebruikt worden.

Een consument heeft bijvoorbeeld het recht op informatie, op inzage en op verzet tegen het gebruik van zijn/haar gegevens. Ook mogen bedrijven persoonsgegevens alleen verwerken als ze daar een goede reden voor hebben en als de betrokkene daarvoor toestemming geeft.

Toezicht
Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) ziet er als onafhankelijke toezichthouder op toe dat bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden. Overtreding kan leiden tot aansprakelijkheid, negatieve publiciteit, en zelfs overheidsingrijpen en (hoge) boetes van het Cbp. Risico’s die uw onderneming ongetwijfeld graag vermijdt.

EU gaat nog verder
De Europese Commissie heeft begin 2012 nieuwe privacyregels voorgesteld die veel verder gaan dan de Nederlandse Wbp. De Europese privacyverordening (EPV) heeft ingrijpende gevolgen voor overheid en bedrijfsleven in alle lidstaten. Veel van de nieuwe regels wijken af van de huidige, zijn uitgebreider en strikter en er gelden hoge boetebepalingen bij overtreding. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de EPV zal worden aangenomen.    

Zelfevaluatie
Stichting SIMS heeft een uitvoerige informatieset “Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de mobiliteitssector” gepubliceerd, in analoge en digitale vorm, ten behoeve van de leden van RAI Vereniging en BOVAG.

Deze informatieset bevat onder andere een Gedragscode "Omgaan met persoonsgegevens" voor de mobiliteitssector, een FAQ-lijst, model-formulieren, een aantal praktijkvoorbeelden en een Zelfevaluatie. Leden van RAI Vereniging kunnen deze set hiernaast downloaden. (eerst inloggen)

Quick Scan
Daarnaast is van de Zelfevaluatie ook een eenvoudige uitvoering gemaakt in de vorm van een Quick Scan, voor een eerste snelle toets. Deze Quickscan is een instrument waarmee u een oordeel krijgt over de implementatie en/of naleving van de Wbp-bepalingen in uw onderneming.

De Quick Scan is toegesneden op de retail en onderdelen van de wholesale. Leden van RAI Vereniging kunnen de Quick Scan hier uitvoeren.

Kijk ook op www.indiplatform.nl.  

Contactpersoon