Overheidsbeleid stedelijke bereikbaarheid inefficiënt en inconsequent

13-04-2015

Van alle mobiliteitsvraagstukken is dat van (toekomstige) stedelijke bereikbaarheid wellicht het meest uitdagend. Lichte, kleine voertuigen zijn hier dé oplossing. Voorsorteren op deze toekomst lijkt voor de overheid echter nog een brug te ver. ‘De overheid kiest voor een verkokerde benadering van een complex en breed probleem, dan is het wachten op strijdig en inefficiënt beleid’, aldus Quirijn Teunissen, lobbyist bij RAI Vereniging.

De thema’s rond lichte, kleine voertuigen in stedelijke gebieden zijn talrijk: te geringe infrastructuur voor langzaam vervoer als fietsen en snorfietsen, luchtkwaliteit, parkeerproblematiek, ruimtegebrek, uitstoot van oude snorfietsen, irritatie en overlast, nieuwe voertuigcategorieën die zowel ‘langzaam’ als snel kunnen en de onbekendheid bij consumenten hiermee, zoals te smalle fietspaden, zijn zomaar wat vraagstukken die in nagenoeg iedere stad zijn terug te zien. Allemaal onderwerpen die volgens Teunissen met elkaar te maken hebben. "Je moet er dan ook in samenhang naar kijken wanneer je beleid maakt. Dit gebeurt nu geenszins".

Plan van aanpak
RAI Vereniging maakt zich dan ook geruime tijd hard voor een breed gedragen en brede visie op toekomstige bereikbaarheid van steden en de rol van lichte, kleine voertuigen hierbinnen. Zij wil deze samen met gebruikersorganisaties, gemeenten, fabrikanten, wegbeheerders, importeurs, retailers én de rijksoverheid ontwikkelen. Al deze partijen krijgen immers met genoemde vraagstukken te maken én zullen hun specifieke rol moeten spelen bij de oplossing. Bij nagenoeg alle partijen is bereidheid om breed na te denken. Alleen de rijksoverheid blijft vooralsnog wat achter.

Inmiddels zijn er verschillende oproepen vanuit de Tweede Kamer gedaan om te komen tot een brede visie en tot een plan van aanpak dat het snorfietspark verschoont. Tegelijkertijd dalen de ongevallencijfers met lichte voertuigen niet zo hard als gewenst, zijn de steden te druk en lopen deze vast en komen er allerlei nieuwe voertuigsoorten op ons af. Teunissen: "hoeveel meer signalen moeten er komen voordat er breed naar het onderwerp wordt gekeken? Hoe kun je nu samenhangend beleid maken als je je analyse verkokerd opstelt?"

Inefficiënt beleid
Wanneer er niet in de breedte wordt gekeken, liggen strijdigheid en inefficiënt beleid op de loer. In het verleden is dit gebleken rond bijvoorbeeld de bedrijfsfietsenregeling, waar de ene bewindspersoon een green deal met de sector tekende om tot fietsstimulering te komen, terwijl de andere bewindspersoon de fiscale stimulering hieronder beëindigde. "Overkoepelende betrokkenheid, een brede visie en een regierol vanuit het rijk is cruciaal. De stakeholders leveren de inbreng en kennis wel, maar dit kan niet wanneer de overheid zich afzijdig houdt", besluit Teunissen.

RAI Vereniging blijft zich samen met de verschillende partners inzetten voor een toekomstbestendig en samenhangend tweewielerbeleid.