Forse daling maatschappelijke kosten milieueffecten verkeer

12-01-2016

De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de milieueffecten door het verkeer zijn de afgelopen tien jaar met 25 procent gedaald, zo blijkt uit de publicatie Mobiliteitsbeeld 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Mobiliteitsbeeld 2015

In 2004 werden de totale milieukosten van het verkeer nog becijferd op 9,5 miljard euro. In 2014 bedroegen die kosten 7,1 miljard euro. Vooral de kosten van luchtvervuiling (NOx, PM10, SO2) verminderden, in lijn met de dalende emissietrends.

In 2014 was het aandeel van de verschillende modaliteiten in de geluidskosten van het wegverkeer als volgt verdeeld: personenauto’s (39%), bestelauto’s (8%), vrachtauto’s (16%), bussen (6%), motorfietsen (8%) en bromfietsen (23%).

Bij de kostenberekening voor geluid is uitgegaan van de gemiddelde kosten per voertuigkilometer van de diverse wegmodaliteiten, zonder rekening te houden met maatregelen die geluidshinder op specifieke locaties verminderen, zoals woningisolatie en geluidsschermen.

Het KiM tekent daarbij in Mobiliteitsbeeld 2015 aan dat de iets hogere maatschappelijke kosten door geluid tussen 2004 en 2014 dan ook voornamelijk zijn toe te schrijven aan de groei van het wegverkeer in die periode.