Aanpassing BPM aan hogere NEDC 2.0-waardes is belangrijk

14 september 2018

Afgelopen woensdag heeft het Algemeen Bestuur uitgebreid gesproken over de WLTP-issues die er op dit moment leven in de Nederlandse markt. Het AB werd op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van zowel de observaties van JATO als de eerste bevindingen van TNO.

Amtrium

JATO constateert in haar databases een stijging van gemiddeld zo’n 10 procent, als je de ‘oude’ NEDC value vergelijkt met de nieuwe NEDC 2.0 (ook wel genoemd correlated value).

In opdracht van de Nederlandse overheid onderzoekt ook TNO wat de effecten zijn van de introductie van de WLTP. Onze WLTP-expertgroep is hier op vrijdag 7 september uitgebreid over geïnformeerd en ook het AB heeft kennisgenomen van de stand van zaken tot nu toe.

TNO heeft een analyse gemaakt van alle data die door de importeurs voor de zomer is aangeleverd. Het betreft hier volgens de onderzoekers zeer bruikbare en relevante data van zo’n 700 voertuigtypes. Ook TNO ziet dat er bij deze types een hogere NEDC 2.0-waarde ontstaat als je de oude NEDC-geteste auto vergelijkt met dezelfde WLTP-geteste auto (die dan wordt teruggerekend naar NEDC).

TNO is echter nog niet gereed met haar onderzoek. Op dit moment wordt vooral nog gekeken naar meer beschikbare typegoedkeuringen in de EU en naar de eerste registraties in Nederland. Ook wordt de omvang van de restantvoorraadregeling in het onderzoek betrokken.

Wij verwachten de uitkomsten van dit onderzoek medio oktober en dan zullen de resultaten ook met de sector besproken worden.

Aanpassing tarieven

Belangrijk is dan of de politiek inderdaad besluit de tarieven en/of grenswaardes per 1 januari 2019 te willen aanpassen. Het Algemeen Bestuur was hier duidelijk in: sector en consument mogen niet de dupe worden van deze wijziging in de systematiek en dus is aanpassing van de tarieven absoluut noodzakelijk.

ADAS

Naast WLTP is ook uitvoerig gesproken over de diverse ADAS-uitdagingen en hoe we ADAS-systemen beter kunnen vermarkten en registreren maar ook beter kunnen uitleggen aan de automobilist.

Rond deze veiligheidsverhogende systemen schreef het AD vorige week: “Advies CPB: wie een veilige auto koopt, betaalt minder”. Daarbij baseerde de krant zich op deze CPB-aanbeveling: “Voertuigveiligheid kan doelgerichter worden beprijsd, waardoor de prijs van veilige auto’s daalt en die van onveilige auto’s stijgt. De laatste decennia is steeds meer aandacht gekomen voor het beprijzen van de maatschappelijke kosten van mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn de differentiatie naar CO2-uitstoot van aanschafbelastingen (bpm) van auto’s en diverse beleidsvoorstellen voor een kilometerheffing. Echter, een ander belangrijk aspect is hierbij niet goed beprijsd: voertuigveiligheid. Dit is opvallend, want veiligheid blijkt veruit de grootste maatschappelijke kostenpost van mobiliteit te zijn.”

Wij onderschrijven van harte het WAT, dus zorgen voor ruime toepassing van die systemen om voertuigveiligheid te vergroten zonder dat de fiscaliteit dit in de weg zit. Vandaar dat ADAS ook met regelmaat op onze agenda staat. Over het (fiscale) HOE moet echter wel nog goed worden nagedacht.

Downloads

Alle presentaties kunt u hiernaast downloaden, maar deze zijn alleen voor leden, dus eerst even inloggen.

Meer informatie: Wijnand de Geus, manager Sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens