Kamerbrief Snel over evaluatie Autobrief II en invoering WLTP

10 juli 2018

Op de valreep van het reces stuurde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) een brief naar de Tweede Kamer over een aantal autogerelateerde onderwerpen.

Snel informeert het parlement over een evaluatie van de effecten van het Autobrief II-beleid tot nu toe, de parallelimport en de bpm in relatie tot de overgang naar de WLTP.

Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

Autobrief II: niet op korte termijn bijsturen

Snel geeft in zijn brief aan dat de ‘Wet uitwerking Autobrief II’ heeft geleid tot meer stabiele belastinggrondslagen en –met name in de bijtelling- minder marktverstoring en minder complexiteit. Tegelijkertijd biedt de fiscale stimulering volgens hem een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar emissievrij rijden.

De maximering van het bijtellingsvoordeel op EV’s boven de € 50.000 vanaf 1 januari 2019 moet bijdragen aan het voorkomen van overstimulering en verbetert op termijn de kosteneffectiviteit van de fiscale stimulering van emissievrij rijden.

Vanaf de inwerkingtreding van de MRB-toeslag op oude vervuilende dieselauto’s draagt de fiscaliteit (naast de hoge dieseltoeslagen in de bpm en MRB) tevens sterker bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.

De staatsecretaris schrijft dat hij al met al geen noodzaak ziet om op korte termijn bij te sturen, maar de ontwikkelingen in de komende jaren wel scherp zal monitoren. Aan het einde van dit jaar zal hij beginnen met het vormen van een visie op de autobelastingen in de periode na 2020. Hij streeft er naar de Kamer dan medio 2019 te informeren over zijn plannen. Dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is komt natuurlijk mede omdat een en ander in nauwe samenhang moet worden bezien met het toekomstige klimaatbeleid.

Parallelimport: vier oplossingsrichtingen uitwerken

Inmiddels is ook het ministerie van Financiën, zoals wij vorige week schreven, overtuigd van de problematiek rond parallelimport. In de afgelopen jaren is deze fors gestegen, wat leidt tot uitvoeringsproblemen voor de Belastingdienst en marktverstoring.

Er zijn meerdere overleggen met de verschillende stakeholders geweest om te bekijken wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Stakeholders zijn in deze de Belastingdienst, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW, maar ook RAI Vereniging, BOVAG en het Verbond van Verzekeraars.

De gesprekken hebben geleid tot vier mogelijke oplossingsrichtingen die het ministerie van Financiën voor het einde van het jaar nader gaat uitwerken:

  1. Verbeteren van taxatieproces, bijvoorbeeld door regulering of via een onafhankelijk taxatie-instituut. De staatssecretaris noemt het voorbeeld van Denemarken waar een onafhankelijke taxatie-instituut door de overheid is opgericht
  2. Afremmen van de praktijk waarin massaal bezwaar- en beroepsprocedures worden gevoerd. Hierover wordt overleg gevoerd met de minister van Justitie en Veiligheid.
  3. Betere informatie voor eigenaren van gebruikte auto’s, die niet altijd weten dat namens hen een bezwaar- en beroepsschriftprocedure wordt gevoerd.
  4. Inzichtelijk maken welke fiscale afschrijving bij een auto is toegepast, zodat de koper vooraf weet of er sprake is van een auto met schade. Hier wordt de markt opener en transparanter van.

 

RAI Vereniging blijft vanzelfsprekend nauw betrokken bij dit onderwerp en is blij dat na jaren van aandringen op deze ongelijke behandeling het ministerie nu voor het eerst echt werk gaat maken van maatregelen die het parallel importeren van personenauto’s minder aantrekkelijk maakt.

WLTP en gevolgen CO2 waarden – tussenrapport TNO

TNO heeft opdracht gekregen om een eventuele verandering van de CO2-uitstoot ten gevolge van de introductie van de WLTP in beeld te brengen en te verklaren. Dit tussenrapport concludeert helaas alleen dat de combinatie van veranderende variabelen en processen het complex maakt om een eenduidig beeld te krijgen van de effecten van de overgang van NEDC naar WLTP en de daarbij behorende afgeleide NEDC-waarden.

Volgens TNO zou een analyse van de recente gegevens, waarin nog teveel informatie ontbreekt, een vertekend beeld geven van de toekomstige effecten. Als de groei van WLTP-registraties de komende maanden doorzet, zijn volgens TNO in de eerste helft van september 2018 naar verwachting de eerste uitspraken te doen over de hoogte van de (gemiddelde) WLTP CO2-waarden en het (gemiddelde) verschil tussen de afgeleide NEDC CO2-waarden en die van recente Nederlandse verkopen van voertuigen met een NEDC-typekeuring.

Een volledig beeld van de consequenties van de introductie van de WLTP, en een inschatting hoe de WLTP-waarden zich de komende tijd gaan ontwikkelen, is volgens TNO niet eerder dan in het voorjaar van 2019 te geven.