Ledenbijeenkomst kansen van schone stadslogistiek

30 maart 2017

Op 22 maart j.l. organiseerde RAI Vereniging samen met BOVAG de bijeenkomst “De toekomst van schone stadslogistiek” in Bunnik onder leiding van dagvoorzitter Eric Beers. Inmiddels zijn ook de daar gegeven presentaties online terug te lezen.

logo Green Deal ZES

Deze informatiesessie was bedoeld om importeurs en dealers van bestel- en vrachtwagens als ook de trailerbedrijven achtergronden te geven bij wat de Green Deal ZES inhoudt en hoe ondernemers hierop slim kunnen inspelen.

Eind 2014 tekenden 54 partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Naast de ministeries van IenM en EZ werd deze ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en door verwante branche- en belangenorganisaties zoals BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en RAI Vereniging.

Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Presentaties
Eric Beers startte de bijeenkomst met een korte presentatie waarin hij de ontwikkelingen in én maatschappelijke druk op het binnenstedelijk verkeer schetste en daarbij het te bewandelende pad via 2030 naar 2050 weergaf. Hij haalde daarbij even kort de Brandstofvisie aan als uitgangspunt voor deze doelstellingen. Na het filmpje van de topsector logistiek over stedelijke logistiek kondigde hij diverse sprekers aan.

Gert Jan Prummel, Clustercoördinator Duurzame Brandstoffen & Voertuigen Rijkswaterstaat, lichtte de ontwikkelingen van GD-ZES toe waarbij al in 2025 wordt gedoeld op zero emission als stip op de horizon. Om in 2025 daarvoor klaar te zijn moeten nu al pilots gedraaid worden. Deze ‘living labs’ worden tot 2020 uitgerold, waarna het de bedoeling is te gaan opschalen in de periode naar 2025. De GD-ZES richt zich vooral op de bouwlogistiek, facilitaire stromen, horeca en evenementen, retail en vers, de afvallogistiek en het contractvervoer. Ook de slimme logistiek met minder ritten als gevolg zal daarin een steeds belangrijkere rol moeten gaan spelen. Vervolgens werd in twee sessies uiteengezet hoe de steden hierin staan.

Erik Regterschot lichtte aan de hand van een infographic toe hoe Amsterdam hierin staat. Alles gericht op zero emissie en zo schoon mogelijk in 2025. Met milieuzones, subsidies, convenanten, privileges, verduurzaming van de eigen inkoop en ontheffingen wordt getracht de vervoerders te bewegen tot schoner en duurzamer vervoer. Bij personenauto’s worden geen milieuzones ingericht maar daar wordt gekeken naar de criteria voor het parkeerbeleid.

Gigi van Rhee, Stratelligence decision support, presenteerde het nog vast te stellen zero emissiebeleid van Rotterdam. Belangrijk hierbij was dat Rotterdam sneller wil gaan dan de Green Deal ZES beoogt. Bepaalde doelen worden al in 2020 gesteld en dus vijf jaar naar voren getrokken ten opzichte van de GD. Als criteria voor het stellen van eisen stelt Rotterdam dat er ten minste twee aanbieders in het segment moeten zijn alvorens de eisen zullen gaan gelden. Door het stellen van een overgangsperiode worden de investeringen voor ondernemers die zijn gedaan in minder duurzame technieken toch nog rendabel gemaakt.

Walther Ploos van Amstel speelde met zijn presentatie vooral in op de logistiek zelf die veel efficiënter kan en waarmee de belasting van het milieu belangrijk kan worden ontzien. Nieuwe ontwikkelingen zullen ten volle moeten worden benut en uitgewerkt anders wordt elektrisch vervoer nooit betaalbaar. De sector zal zich veel meer van aanbod naar vraag gestuurd moeten richten.

Harry Houthuijsen zette in een verhelderende presentatie uiteen dat de doelstellingen van zero emissie stadslogistiek best bereikt kunnen worden als de investeringen v.w.b. de onrendabele top voorlopig nog wel gecompenseerd gaan worden. Nu al zijn er diverse aanbieders die de producten leveren. Wel gaf hij aan dat met name in de zware vervoerssector deel-elektrische oplossingen de grootste kans hebben. Ook moeten ondernemers perspectief hebben om dergelijke investeringen te doen. Hiervoor zijn er dan wel normeringen voor de lange termijn noodzakelijk.

Guy Konings van Stedin gaf aan dat de penetratie van elektrisch vervoer en de laadfaciliteiten al zo’n vlucht heeft genomen dat de netwerkbeheerders naarstig op zoek zijn naar alternatieven om het netwerk nog beter te kunnen uitnutten. Om het kostbare verzwaren van het netwerk zoveel mogelijk te beperken wordt gekeken naar energieopslag in waterstof dat op relatief eenvoudige wijze via onze gasleidingen kan worden gedistribueerd. Maar ook de opslag van elektrische energie in de batterijen van de auto’s zal een belangrijke rol gaan spelen.

Presentaties online beschikbaar
U kunt de presentaties zelf terugkijken op deze link.

Overzicht beschikbare voertuigen
Ten slotte gaf Eric Beers een korte presentatie. Hij attendeerde de aanwezigen op de Green Deal ZES-site waar alle beschikbare voertuigen die voldoen aan de criteria voor de GD getoond kunnen worden. Daarbij vroeg hij de leden te controleren of dit voor hun voertuigen correct staat weergegeven waarbij hij refereerde aan de mededeling van de RAI Vereniging die onlangs nog is uitgegaan en waarin de procedure ter opwaardering van uw aanbod uitvoerig staat omschreven. Hij dankte de sprekers en nodigde iedereen uit voor een buffet.

Meer informatie: Wout Benning