Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar

30-09-2016

Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)-richtlijn beschikbaar.

PGS 15:2016 is vanaf vandaag op de PGS website beschikbaar. Met deze versie bent u weer helemaal up-to date.

De versie uit 2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis daarvan en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd.

Bij de totstandkoming van deze nieuwe versie is in de zomer van 2015 een commentaarronde gehouden.

Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Tevens is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Wij lezen o.a. de volgende toelichting:

Aanleiding voor actualisatie
PGS 15:2016 is het resultaat van een actualisatie van de richtlijn PGS 15:2011.
De reden van deze actualisatie is dat PGS 2015:2011 destijds slechts gedeeltelijk was geactualiseerd. Daarnaast zijn wijzigingen in de stand der techniek ontstaan en is ervaring opgedaan met het gebruik van PGS 15:2011. Tot slot is met deze actualisatie ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het treffen van gelijkwaardige maatregelen en tot gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Daarnaast werd BN 3 als te zwaar beoordeeld indien het gaat om de opslag van nietbrandbare en niet-brandonderhoudende stoffen.

Stelselherziening omgevingsrecht
Onlangs is de nieuwe Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer, deze zal naar verwachting in 2019 in werking treden.

De bijbehorende AMvB’s onder de wet zijn ook reeds aan de Tweede Kamer aangeboden. In 2017 wordt door de Rijksoverheid gewerkt aan de Ministeriële Regelingen van de Omgevingswet, de invoeringswetgeving en de nadere uitwerking van de aanvullingswetgeving van geluid, bodem, grondeigendom en natuur.

Programma Impuls Omgevingsveiligheid
In het met de andere overheden in de jaren 2015 – 2018 uit te voeren programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) wordt in 2017 een impuls gegeven aan het omzetten van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) in een PGS Nieuwe Stijl (een duidelijker ‘overheidsbewind’ gebaseerd op een risicomethodiek).

Oproep aan leden
Er worden bedrijven/experts gezocht die mee willen werken aan de PGS-15 Nieuwe Stijl, namen moeten binnen één week bekend zijn. U kunt zich daarvoor melden bij Eugène Moerkerk.

Zie in deze ook ons Dossier Chemische Stoffen.

Gerelateerde dossiers