Pilotprojecten met duurzame biobrandstoffen in transport

27-09-2016

In het SER Energieakkoord heeft een groot aantal partijen, waaronder RAI Vereniging, de ambitie omarmd dat in 2050 de broeikasgasmissies van de sector mobiliteit en transport met minimaal 60 procent zijn gereduceerd ten opzichte van 1990.

groen gas

Met meer dan 100 stakeholders is vervolgens gewerkt aan een Visie op de brandstoffenmix in 2050 waarmee we deze doelstellingen zouden kunnen bereiken.

Duurzame biobrandstoffen is in deze Visie benoemd als een van de sporen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Platform Duurzame Biobrandstoffen
Het Platform Duurzame Biobrandstoffen, dat eind oktober officieel van start gaat, is voor een pilot op zoek naar logistieke partijen, truckleveranciers of fabrikanten die trucks laten rijden op brandstofmengsels met duurzame biobrandstoffen. RAI Vereniging is betrokken bij de oprichting daarvan.

Met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, wil het Platform vraag en aanbod van duurzame biobrandstoffen in de Nederlandse transportsector stimuleren, om de uitstoot van vooral klimaatrelevante emissies terug te dringen.

Pilotprojecten
Wij zijn benaderd met de vraag of we willen deelnemen aan pilots waarmee mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op de Nederlandse stimuleringsregeling duurzaam transport die begin volgend jaar wordt opengesteld.

Het doel van de pilot is om samen met de voertuigleverancier inzicht te krijgen in het gebruik van duurzame biobrandstoffen, zowel technisch als financieel, en in kaart te brengen wat er nodig is om het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de transportsector op te schalen.

Bent u bekend met programma’s waar duurzame biobrandstoffen met dit doel worden ingezet of zijn er plannen om duurzame biobrandstoffen, zoals groene diesel (we denken bijvoorbeeld aan HVO) in te gaan zetten om CO2 te reduceren, dan kunt u contact met ons opnemen.

Als u of een relatie van u zich met een project wil inschrijven, willen wij u vragen om dat voor 1 november a.s. bij ons aan te melden.

Meer informatie: Wout Benning