ILT Jaarverslag 2015

02-09-2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat in haar jaarverslag weten hoe zij als toezichthouder in 2015 heeft geopereerd. De ILT werkt aan de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en een veilig en duurzaam transport.

Rijksoverheid

Op transportgebied zet de ILT zich in voor een veilig transport met toezicht op bedrijven die in deze sectoren actief zijn, de infrastructuur op het spoor en in de luchtvaart, de eisen die gesteld worden aan de rust- en rijtijden en aan de vakbekwaamheid, de belading en het onderhoud.

Wij hebben voor u bekeken wat in het Jaarverslag 2015 gezegd wordt over wegtransport:

 

Minder manipulatie digitale tachograaf (pagina 56)
Als chauffeurs rusttijden negeren, veroorzaakt dat verkeersonveiligheid en concurrentievervalsing. Het is daarom al jaren een prioriteit van de inspectie om manipulatie van de digitale tachograaf terug te dringen in het wegverkeer. Samen met de Politie en de RDW controleren experts van de inspectie frequent en gericht op manipulatie van de tachograaf. Deze fraudecontroles zijn zeer arbeidsintensief. In 2012 werden nog overtredingen vastgesteld in 30% van de selectieve controles. In 2015 was dat het geval bij gemiddeld 11% van die controles. Bij Nederlandse vrachtauto’s werd in 7% van de gevallen manipulatie geconstateerd versus 13% bij buitenlandse voertuigen.

Overbeladen vrachtwagens: naleving daalt licht
De inspectie zet samen met Rijkswaterstaat in op minder overtredingen op het gebied van overbelading; het moet terug naar een aantal onder de 10%. In 2015 zijn 4.700 inspecties op overbelading uitgevoerd. Het meetsysteem Weigh in Motion (WIM) doet een voorselectie op basis van weeglussen in de weg, en daarna worden vrachtwagens fysiek nagewogen. In vrijwel alle gevallen bleek de voorselectie terecht, wat resulteerde in strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties of waarschuwingen. De naleving van de regels voor overbelading was ongeveer 85%. De ILT constateert dat de gemiddelde zwaarte van de overtredingen afneemt, maar ook dat de naleving als geheel licht daalt. In de testfase is gebleken dat het WIM-systeem nog storingsgevoelig is. Hierdoor is uitsluitend digitale handhaving nog niet mogelijk.

Technische staat voertuigen (pagina 86)
Behalve op de gevaarlijkestoffenregelgeving heeft de ILT gecontroleerd op de technische staat van voertuigen (Wegenverkeerswet). De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met de politie en de RDW. In totaal hebben ze 385 voertuigen gecontroleerd, waarbij bij 151 voertuigen (39%) een overtreding is geconstateerd. De overtredingen betroffen diverse technische gebreken, zoals een defecte/ondeugdelijke reminrichting, breuken/scheuren in het chassis en bij de wielophanging.

Cabotagevervoer gemonitord
De inspectie heeft in 2015 meegewerkt aan een landelijk monitoringsonderzoek naar de omvang van cabotage: binnenlands goederenvervoer uitgevoerd door een buitenlandse vervoerder. Dit onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van het ministerie van IenM. De bevindingen uit het onderzoek worden aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zwavel in brandstoffen (pagina 33)
Een tweede groep luchtverontreinigende stoffen is de zwavel in brandstoffen. De controle op de brandstofsamenstelling wordt vooral gestuurd vanuit Europese regels. Bij de zee- en de binnenvaartschepen waren aanmerkelijk minder overschrijdingen van het zwavelgehalte dan in voorgaande jaren, terwijl de norm per 2015 sterk is aangescherpt. Dit komt vermoedelijk doordat de schepen zijn gestopt met de toepassing van stookolie waarvan de samenstelling op de rand van de norm zit. Ze zijn overgestapt op de veel schonere dieselolie. De lage brandstofprijs heeft daarbij zeker geholpen. Naast het toezicht op de brandstofkwaliteit bij (zee)schepen heeft de ILT ook geïnspecteerd op de samenstelling van brandstoffen voor het wegverkeer. De resultaten van het voorgaande jaar zijn gerapporteerd aan de Europese Commissie.