Nader onderzoek toegezegd naar Europese leidraad voor milieuzones

31-03-2016

Het Europees parlement heeft bij monde van Pascal Arimont (Europese Volkspartij, EVP) vragen gesteld aan de Europese Commissie over milieuzones en de benodigde bijbehorende Eco-stickers.

milieuzone

Zo zijn in Duitsland milieuzones ingesteld waarin alleen voertuigen voorzien van een eco-sticker in mogen rijden. In grensregio's, waar een dergelijk systeem niet wordt toegepast, kan dit voor ongewenste neveneffecten zorgen, omdat bijvoorbeeld het vrije verkeer van goederen en personen geschaad kan worden.

Daarbij werden deze twee vragen gesteld aan de Europese Commissie:

  1. Hoe zal de Commissie ervoor zorgen dat de fundamentele vrijheden van de interne markt niet nadelig worden beïnvloed door dergelijke maatregelen?
  2. Als verscheidene lid-staten eisen dat voertuigen beschikken over een eco-sticker, zou de Commissie dan een uniforme maatregel kunnen voorstellen waarin bijvoorbeeld is aangegeven dat een voertuig voldoet aan de vereiste criteria voor het gebruik in stedelijke gebieden in de EU?

Het antwoord van eurocommissaris Violeta Bulc namens de Commissie was duidelijk. Het aantal ingestelde milieuzones in stedelijke gebieden wordt steeds groter in Europa. De soorten milieuzones verschillen niet alleen tussen landen, de ingestelde milieuzones kunnen ook tussen stedelijke gebieden binnen een land verschillen. En elke milieuzone heeft veelal zijn eigen regels en uitzonderingen.

De Europese Unie heeft niet de bevoegdheid om een uniform type/model milieuzone voor te schrijven aan lokale autoriteiten. Het is de nationale, regionale of lokale autoriteit die als wegbeheerder de regels voor het lokale verkeer in stedelijke gebieden bepaald. Dit kan inderdaad problematisch zijn, vooral voor gebruikers die zich niet altijd bewust zijn van de kenmerken van de regelingen die gelden in de steden die zij niet regelmatig bezoeken.

Terwijl er geen one-size-fits-all oplossing is die op EU-niveau kan worden opgelegd, zijn er wel potentieel aan mogelijkheden voor een meer gemeenschappelijke en gecoördineerde benadering van milieuzones in de gehele Europese Unie. En dan in het bijzonder over kwesties zoals voertuigkenmerken, (grensoverschrijdende) handhavingsmethodologieën, evenals informatie en communicatie.

Vandaar dat de Europese Commissie een groep externe deskundigen de opdracht gegeven heeft om samen met belanghebbenden te werken aan het verzamelen van kennis en ‘best practices’, die steden in de vorm van een leidraad kunnen helpen op het moment dat besluiten worden genomen om een milieuzone in te richten. Het werk is aan de gang en de resultaten van de onderzoeken zullen in 2016 en 2017 openbaar gemaakt worden.

Ons standpunt
RAI Vereniging hecht grote waarde aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, wat met nadruk van belang is in stedelijke gebied. Of eigenlijk moeten we zeggen: het verder verbeteren daarvan, want het gaat daarmee helemaal niet slecht. De laatste Monitoringsrapportage NSL laat immers zien dat de lucht in Nederland nog nooit zo schoon was als nu.

Het is wel de vraag of milieuzonering daarvoor het meest aangewezen middel is. RAI Vereniging ziet in elk geval niks in een lappendeken van lokaal ontwikkeld beleid, met uiteenlopende criteria. Voor milieuzonering moeten landelijke criteria gelden, op basis van Euronormering voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarbij moet een milieuzone ook een effectieve maatregel zijn, waarvoor niet een beter alternatief bestaat. Voorts zouden gemeenten die over milieuzonering nadenken daarover, bijvoorbeeld in G4-verband, goed moeten afstemmen. Automobilisten mogen in geen geval worden geconfronteerd met lokaal uiteenlopende situaties.

Uiteindelijk is het (versneld) verjongen van het wagenpark hét middel bij uitstek voor het verder verbeteren van luchtkwaliteit. Elke nieuw voertuig is immers vele malen schoner dan zijn voorgangers.

Meer info: Cees Boutens