Nieuwe ontwikkelingen Europese stoffenwetgeving REACH

18-12-2015

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers in de halfjaarlijkse aanpassing opnieuw met vijf stoffen uitgebreid.

Chemische stoffen

Hoewel de lijst is uitgebreid met slechts vijf stoffen/stofcombinaties, is dit een stilte voor de storm die het bedrijfsleven de komende jaren kan verwachten als we de activiteiten in diverse overleggremia en de diverse lidstaten monitoren via de Public Activities Coordination Tool (PACT).

Informatieplicht
De lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers, in het Engels ook bekend als de ‘Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation’, oftewel de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht, bevat nu 168 zeer risicovolle stoffen (SVHC-stoffen).

Leveranciers van producten waarin één of meer van de nu benoemde 168 zeer risicovolle stoffen zijn verwerkt, hebben per direct de verplichting tot het informeren van afnemers indien één van de 168 stoffen in het product/voorwerp aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1 procent. En met deze uitspraak van het Europees Hof in het achterhoofd moet dit gewichtspercentage nu op het niveau van een component berekend worden.

Deze verplichting is gebaseerd op artikel 33 van de REACH-Verordening. Europese toeleveranciers hebben deze verplichting automatisch. Europese bedrijven die zaken doen met niet-Europese leveranciers wordt geadviseerd om de toeleverancier actief te benaderen over de uitbreiding van de lijst.

Engelse ‘Guideline on substances in articles’ geactualiseerd
Op de website van ECHA is vandaag ook een nieuwe geactualiseerde versie van de Engelse ‘Guideline on substances in articles’ gepubliceerd. Naar verwachting volgt binnenkort ook de Nederlandse vertaling. De nu gepubliceerde update is echter een tussenoplossing omdat het slechts een algemene update is waarbij de inhoud zoveel mogelijk in lijn is gebracht met de belangrijke uitspraak van het Europees Hof uit september 2015.

ECHA meldt tevens in het bericht dat er in 2016 een uitgebreide update zal volgen. Het is de bedoeling om daarbij nieuwe voorbeelden die zijn afgestemd op de uitspraak van het Hof op te nemen. En de huidige voorbeelden worden herzien mede op basis van de door ECHA opgedane ervaring en de door ECHA ontvangen vragen sinds de publicatie van het vorige richtsnoer. Deze uitgebreide update zal het normale drie-stappen begeleidings- en raadplegingsproces ondergaan, waarbij ECHA ook in gesprek zal gaan met geaccrediteerde belanghebbenden uit o.a.de Europese automobielindustrie.

De Automotive Industry Task Force (AITF) on REACH volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. De AITF verwacht dat de uitgebreide herziening van de ‘Guideline on substances in articles’ eind 2016 klaar is. De AITF adviseert Automotive bedrijven te wachten met het aanpassen van procedures als gevolg van de uitspraak van het Europees Hof uit september 2015 totdat de nieuwe guideline eind 2016 beschikbaar is.

Overigens heeft ECHA het verzoek van de Europese automobielindustrie voor een handhavingsmoratorium doorverwezen naar het Europees handhavingsforum. Leden van RAI Vereniging kunnen dit antwoord desgewenst hiernaast op het ledennet nalezen (wel eerst inloggen).

Europees handhavingsforum
Het Europese forum, waar de handhavingsautoriteiten uit alle EU-lidstaten aan deelnemen, heeft recent besloten om in 2017 gezamenlijk een project te starten waarbij er nadrukkelijker gekeken gaat worden naar de gevaarlijke stoffen in voorwerpen.

Meer informatie hierover vindt u in de bijlage hiernaast op ons ledennet (wel eerst inloggen). Dat betekent 2016 een belangrijk tussenjaar gaat worden, waarbij het bedrijfsleven zich kan voorbereiden.

Europese Evaluatie van REACH aangekondigd in het CARACAL-overleg
Uit een recente gehouden CARACAL-overleg, met daarin de voor REACH en CLP verantwoordelijke beleidsambtenaren uit de diverse EU-lidstaten, is overigens duidelijk geworden dat nu ook diverse lidstaten en de Europese Commissie hebben voorgesteld om artikel 33 onderdeel te maken van de komende REACH-review. Wat dat exact gaat betekenen is vooralsnog niet duidelijk, maar zal in de loop van 2016 waarschijnlijk duidelijker worden. Het secretariaat van RAI Vereniging is in ieder geval door de Rijksoverheid gevraagd deel te nemen aan een Nederlandse werkgroep.

Meer informatie: Eugène Moerkerk