Meer profiel voor fiets in MIRT

19-11-2015

Afgelopen week informeerden minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma van IenM de Tweede Kamer over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT dit najaar. Daarin ook uitvoerige informatie over de fiets.

Fietssnelweg

In hun brief (vanaf pagina 12) lezen we dat de bijdrage aan Wandelnet en Fietsplatform voor 2016 en 2017 is vastgelegd. Na 2017 ligt deze taak bij de regionale overheden.

Voor het eerst in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) ook een hoofdstuk over “active modes” (lopen en fietsen), waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de regering doet op het inhoudelijke beleidsterrein van de Initiatiefnota.

 

Trein
De wens van de Tweede Kamer om het (buiten de spits) gratis meenemen van de fiets in de trein te veruimen, komt in de Kamer terug bij AO Spoor.

Barrières
De belangen van wandelaars en fietser bij tracébesluiten worden meegenomen. Zo implementeert Rijkswaterstaat de CROW richtlijn inzake barrièrewerking van lijninfrastructuur in haar werkwijze en zal zij periodiek overleg hebben met belanghebbenden (Wandelnet, Fietsersbond, ANWB, Fietsplatform en NOC*NSF/buitensport). Daarop is ook afdeling Fietsen van RAI Vereniging uitstekend aangesloten.

Fietsroutes
Binnen het programma Beter Benutten wordt naast snelfietsroutes ruimte geboden voor regionale fietsroutes. In de MIRT-brief van voorjaar 2016 zal IenM de Tweede Kamer rapporteren over het dan definitieve maatregelenpakket van Beter Benutten Vervolg, inclusief fietsmaatregelen.