Overeenstemming Europese Commissie en lidstaten over RDE-test

30-10-2015

Op 28 oktober hebben de EU-lidstaten in het Technisch Comité MotorVoertuigen in meerderheid ingestemd met een voorstel van de Europese Commisie voor de tweede fase in de ‘real driving emissions tests’ (RDE)-regelgeving voor dieselpersonenauto’s.

uitlaat

In september 2017 wordt de RDE-test ingevoerd die de huidige laboratoriumtests aanvult.

Vanwege het verschil in de uitstoot volgens de huidige en de nieuwe test, stelde de Europese Commissie eerder een overgangsfase voor waarbij de norm van 80 mg/km tussen 2017-2019 met 60 procent mocht worden overschreden, en vanaf 2020 met 20 procent.

 

Daarover waren de Europese landen sterk verdeeld, waarbij met name autoproducerende landen zeer grote moeite hadden met de norm en de snelheid van invoering.

Nu is afgesproken dat de norm niet met 60 procent, maar met 110 procent overschreden mag worden.

September 2017
De RDE-test zal verplicht zijn bij de typegoedkeuring door de nationale keuringsautoriteiten (TAA), vanaf september 2017 voor nieuw toegelaten types en vanaf september 2019 voor alle nieuwe voertuigen.

CF
Gegeven de technische beperkingen om op korte termijn de praktijkemissies van in productie zijnde dieselauto’s te verbeteren, stemmen lidstaten ermee in dat fabrikanten de afwijking tussen de grenswaardes zoals vastgesteld in laboratoriumtests en de waardes volgens de RDE-procedure (de zogenoemde ‘conformity factor’, CF) in twee stappen mogen verkleinen:

  • In een eerste stap moeten fabrikanten de afwijking terugbrengen naar een CF van maximaal 2,1 (110%), voor nieuwe types per september 2017 en voor nieuwe voertuigen per september 2019.
  • In de tweede stap moet de afwijking worden teruggebracht naar een CF van 1,5 (50%), rekening houdend met technische foutmarges, per januari 2020 voor alle nieuwe types en per januari 2021 voor alle nieuwe voertuigen.

 

De Commissie noemt dit een aanmerkelijk reductie ten opzichte van de huidige afwijkingen, tot wel (gemiddeld) 400 procent.

Vervolg in EU
Het bovenstaande zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Ministerraad.

Nog uit te werken
Als er overeenstemming is over de tweede fase, is de RDE-wetgeving nog niet af. Er is nog een aantal onderdelen dat uitgewerkt moet worden voordat de regelgeving uitgevoerd kan worden. Eén van die zaken zijn de condities (boundary conditions, BC) waaronder de RDE-test moet worden uitgevoerd. Deze condities bepalen wat wordt verstaan onder ‘normale rijcondities’. Daarnaast wordt er nog gesproken over de weging van bepaalde rijcondities in het totale gemiddelde eindresultaat van de meting. Over een aantal van deze zaken zal snel duidelijkheid moeten komen om de auto-industrie voldoende tijd te geven om gereed te zijn voor 2017.

Positie Nederland
De dieselfraude was voor enkele lidstaten, waaronder Nederland, eerder aanleiding om de eisen en de invoeringsdata van met name de toekomstige RDE-praktijktest fors te verzwaren c.q. te versnellen. Daarover stuurde staatssecretaris Mansveld van IenM op 30 september deze brief aan de Tweede Kamer.

Nederland stemde als enige lidstaat in het TCMV tegen het voorstel. Vandaag noemt het ministerie van IenM het commissievoorstel in een persbericht “niet acceptabel”.

RAI Vereniging stuurde op 7 oktober jl. een brief aan verantwoordelijk Eurocommissaris Cañete, waarin wij pleiten voor snellere invoering van de WLTP- en RDE-testen, met nadruk wel met inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid (“swift yet cautiously”).

In de media
Op 26 oktober lichtte Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, in het radioprogramma Haagse Lobby van WNL onze positie toe. En op 2 oktober sprak voorzitter Steven van Eijck erover met Nieuwsuur. U kunt e.e.a. terugluisteren en -kijken via RAI Vereniging in de media.

Meer informatie: Jaap Tuinstra