Nieuwe Europese Leidraad Veiligheidsinformatiebladen gepubliceerd

25-08-2015

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 18 augustus 2015 versie drie van het ‘Guidance document on the compilation of safety data sheets’ gepubliceerd. Ook heeft de internationale ‘Automotive Industry Taskforce on REACH’ recent een nieuwe checklijst voor de controle van Veiligheidsinformatiebladen gepubliceerd.

ECHA Guidance

De nieuwste ECHA-leidraad houdt rekening met de eerder dit jaar gepubliceerde wijzigingen in de voorschriften voor de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen. 

Veiligheidsinformatiebladen zijn het belangrijkste instrument om ervoor te zorgen dat fabrikanten en importeurs in de toeleveringsketen voldoende informatie verstrekken om het veilige gebruik van hun stoffen en mengsels mogelijk te maken.

Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de eigenschappen en gevaren van de stof, instructies voor de behandeling, de verwijdering en het vervoer, en maatregelen voor eerste hulp, brandbestrijding en beheersing van blootstelling.

Als leverancier bent u in de volgende gevallen verplicht een veiligheidsinformatieblad te verstrekken:

  • een stof (en vanaf 1 juni 2015 een mengsel) is volgens CLP ingedeeld als gevaarlijk;
  • een mengsel is volgens de richtlijn Gevaarlijke preparaten ingedeeld als gevaarlijk (tot 1 juni 2015);
  • een stof is persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB), zoals gedefinieerd in REACH (bijlage XIII);
  • een stof is opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen.

Onder bepaalde voorwaarden is voor mengsels die niet voldoen aan de criteria voor indeling als gevaarlijk, ook een veiligheidsinformatieblad vereist. 

In sommige situaties moet het veiligheidsinformatieblad worden bijgewerkt en opnieuw worden uitgegeven:

  • zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt over de gevaren of informatie die gevolgen kan hebben voor de risicobeheersmaatregelen,
  • wanneer een autorisatie in het kader van REACH is verleend of geweigerd,
  • wanneer een beperking in het kader van REACH is opgelegd.

Leveranciers moeten aan alle ontvangers aan wie zij in de voorgaande 12 maanden de stof of het mengsel hebben geleverd, gratis bijgewerkte veiligheidsinformatiebladen verstrekken.

Nieuwe Leidraad
De (nieuwe) Engelstalige leidraad (versie 3, augustus 2015) geeft informatie over zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheet- SDS), over de specifieke vereisten voor de informatie die in iedere rubriek van een SDS moet worden opgenomen en dan met name met betrekking tot de veranderingen als gevolg van de verschillende herzieningen van Bijlage II van REACH en de overgangsperioden voor tenuitvoerlegging van deze veranderingen.

In de bijgewerkte versie van de leidraad is ook rekening gehouden met de in mei 2015 gepubliceerde Verordening (EU) 2015/830 waardoor bijlage II van de Europese stoffenwetgeving REACH recent opnieuw is aangepast.

De leidraad geeft tevens algemene informatie over het type stoffen en mengsels waarvoor een SDS moet worden verstrekt en door wie. Het volledige Engelstalige PDF-document kunt u hier downloaden

Nederlandse vertaling
De (nieuwe) leidraad (versie 3, augustus 2015) is er vooralsnog alleen in het Engels. ECHA werkt nog aan de Nederlandse vertaling van deze nieuwste versie van de leidraad, die in het Nederlands ook wel eens richtsnoer genoemd wordt.

Daarom wordt u aangeraden om, zolang de Nederlandse vertaling van het bijgewerkte richtsnoer nog niet is gepubliceerd, zich voor de gewijzigde vereisten voor veiligheidsinformatiebladen te baseren op de officiële Nederlandse vertalingen van Verordening (EU) 2015/830 en op de reeds gepubliceerde Engelse versie 3.0 van de leidraad.

Voor de volledigheid melden wij u dat veiligheidsinformatiebladen (VIBs) die u vertrekt aan Nederlandse afnemers in ieder geval ook in het Nederlands opgesteld moeten zijn.

Belangrijke uitbreiding van ‘Automotive Industry Guideline on REACH’
In juli 2015 heeft de ‘Automotive Industry Taskforce on REACH’ haar ‘Automotive Industry Guideline on REACH’,  uitgebreid met een belangrijke nieuwe bijlage ‘Annex Q’ met de titel 'Safety Data Sheet Compliance Checks'. Deze 55 pagina’s tellende bijlage geeft aan leveranciers, grossiers en downstreamgebruikers adviezen hoe met behulp van een plausibiliteit controle stapsgewijs de juistheid en compleetheid van een binnenkomende veiligheidsinformatieblad (VIB) gecontroleerd kan worden.

Dit document is mede opgesteld omdat zowel de auto-industrie als de autoriteiten hebben vastgesteld dat sommige VIBs in de keten van slechte kwaliteit zijn, terwijl er minimale wettelijke eisen aan het VIB gesteld worden.

Aangezien de complexiteit rondom VIBs steeds verder toeneemt en het daardoor ook voor u wellicht steeds moeilijker wordt om vast te stellen of het VIB correct is, is deze nieuwe Bijlage Q zeer waarschijnlijk een handige leidraad om stapsgewijs, met verschillende voorbeelden, te controleren of het VIB goed is aangeleverd. Bijlage Q is momenteel alleen beschikbaar in het Engels, maar zal volgens ACEA in de komende maanden worden vertaald in andere talen.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Zie ook ons Dossier Chemische stoffen.