Nieuwe PGS 31 binnenkort beschikbaar

07-07-2015

De PGS 31 moet een nieuwe nationale richtlijn gaan worden voor de opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Het concept van de PGS 31 is nu, evenals het concept van de PGS 15, ook beschikbaar voor een openbare commentaarronde.

Belangrijke leidraad
De PGS 31 zal naar verwachting net als de PGS 15 een belangrijke leidraad worden voor zowel het bedrijfsleven als het bevoegd gezag.

Bij de PGS 15 gaat het echter om de opslag of het op voorraad hebben van verpakte gevaarlijke stoffen.

De huidige PGS 15 dateert uit 2011 en eerder meldden wij u al dat de PGS 15 herzien wordt en het concept van de toekomstige PGS 15 beschikbaar is voor commentaar.

Aanleiding en omvang van deze nieuwe PGS 31
Al langere tijd is er behoefte aan een richtlijn voor chemicaliën in tankinstallaties. In de loop van de jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om te komen tot een standaard. Ook bij de actualisatietrajecten van de PGS 28 (vloeibare brandstoffen in ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties), PGS 29 (bovengrondse opslag in verticale cilindrische tanks van brandbare vloeistoffen) en PGS 30 (vloeibare brandstoffen in bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties) is dit gedaan.

Voor enkele aspecten van een tankinstallatie (bijvoorbeeld internationaal ontwikkelde normen voor het ontwerp) zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen immers ook bruikbaar voor tankinstallaties die worden gebruikt voor de opslag van chemicaliën.

Deze initiatieven hebben tot nu toe helaas soms ook tot onduidelijkheden geleid, mede als gevolg van de specifieke kennis die nodig is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslagvoorziening. De nieuwe PGS 31 moet straks eenduidigheid voor het ontwerp en opslag van chemicaliën in tankinstallaties gaan geven.

Status concept
Het concept van de PGS 31 heeft nog niet de status van een PGS-richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium, en na verwerking van eventueel commentaar, zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Doel van PGS 31
Het doel van PGS 31 is de beschrijving van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

Nadere inhoudelijke informatie
In het PGS 31-team is afgewogen of de opgenomen voorschriften voor de doelgroep uitvoerbaar en proportioneel zijn. De layout is nog niet optimaal, die zal bij de definitieve publicatie worden geperfectioneerd.

Voor bepaalde situaties kunnen zowel PGS 31 als PGS 34 ‘Stationaire drukapparatuur met PS ≤ 0,5 bar’ van toepassing zijn. U wordt daarom geadviseerd om ook het concept van PGS 34 te bekijken.

Commentaar leveren
Op het concept van de PGS 31 kan commentaar geleverd worden door in de wijzigingstabel eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan PGS-projectbureau op te sturen.

Reacties kunnen tot uiterlijk 16 augustus 2015 gestuurd worden naar pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Ondergetekende ontvangt uiteraard graag een afschrift van uw commentaar.

LET OP:
Het PGS-projectbureau heeft aangegeven dat wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen niet behandeld worden.

Vervolgstappen
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 31-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 31 eind vierde kwartaal van 2015 / begin eerste kwartaal 2016 wordt gepubliceerd.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers