Autodelen leidt tot afname autobezit en CO2-emissies

18-06-2015

Het waargenomen autobezit van mensen die autodelen neemt af, van gemiddeld 0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 auto’s. De afname leidt eveneens tot afname van 12 tot 14 procent CO2-uitstoot.

autodelen

Dit blijkt uit de notitie “Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot” die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week publiceerde. Deze notitie ligt ten grondslag aan de recente Green deal Autodelen.

Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Het blijkt dat bijna eenderde van hen de eigen auto wegdoet of geen (extra) auto aanschaft. In het laatste geval komt de deelauto vaak in de plaats van een tweede of derde auto. Ook rijden autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers dan vóórdat zij een auto deelden. De CO2-uitstoot door autogebruik en -bezit is bij de autodelers met 12 tot 14 procent gedaald.

Autobezit neemt af door autodelen
Vergeleken met de periode vóór het autodelen, is het waargenomen autobezit van de respondenten afgenomen, van gemiddeld 0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 auto’s per huishouden. Deze afname van het autobezit komt vooral voor rekening van de klassieke autodelers. Bovendien zou 37 procent van de respondenten die al een auto hadden een extra auto hebben gekocht als ze níet waren gaan autodelen.

De deelauto vervult voor hen blijkbaar de functie van een tweede auto. Hoewel bij deze groep het autobezit niet zichtbaar is veranderd, heeft het autodelen toch een remmend effect op dat bezit gehad. Van degenen die geen auto hadden, zou 8 procent er een gekocht hebben als ze niet waren gaan autodelen. Als we ook die niet-waarneembare effecten van beide groepen meenemen, is het autobezit van de respondenten gedaald van 1,08 in het nul-alternatief naar 0,72 auto’s per huishouden nu.

Autogebruik neemt eveneens af
Autodelers reden gemiddeld ongeveer 9.100 kilometer per jaar met een auto voordat ze aan autodelen begonnen. Nu rijden ze aanmerkelijk minder, namelijk gemiddeld circa 7.500 kilometer, oftewel 1.600 kilometer minder per jaar. De afname komt vooral doordat diegenen die een auto hebben weggedaan, veel minder zijn gaan rijden.

Van de afgelegde 7.500 kilometer werd 1.500 kilometer met een deelauto gereden. Die ritten werden voorheen met een ander vervoermiddel gemaakt, of ze werden niet gemaakt. Bovendien zou 16 procent van de nu verreden 1.500 kilometers niet zijn gemaakt als de respondenten niet de beschikking hadden gehad over een deelauto.

Minder rijden is minder CO2
De 1.600 km die een autodeler per jaar gemiddeld minder rijdt, levert een reductie op van jaarlijks 280 kilo CO2/pp. Door autogebruik in plaats van andere vervoerwijzen stoten autodelers nu in vergelijking met voorheen 135 kilo extra CO2 uit. Rekeninghoudend met zowel het verreden aantal autokilometers als met de verandering in vervoerwijze, leidt het verminderde autogebruik van autodelers op jaarbasis tot een vermindering van 145 kilo CO2.

Veel respondenten gaven aan dat ze een extra auto zouden hebben gekocht als ze niet waren gaan autodelen. Toch is het aannemelijk dat als zij een (extra) auto voor de deur hadden gehad in plaats van een deelauto om de hoek, zij die eigen auto ook meer zouden hebben gebruikt. In dat opzicht zou dit onderzoek nog kunnen worden aangevuld en zijn de hier gepresenteerde cijfers eerder een onder- dan een overschatting van de effecten.

Autodelen zou neerkomen op een neerkomen op een reductie van de CO2-uitstoot met 0,2 tot 0,3 megaton. Ongeveer de helft hiervan kan worden ingeboekt als een reductie die ook voor het Energieakkoord meetelt.

Meer informatie: Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek