Ruim baan voor zelfrijdende voertuigen

28-01-2015

Vorig jaar juni 2014 kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat zij een stimulerend klimaat voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto wil scheppen, onder meer door grootschalige testen met zelfrijdende auto's op de openbare weg mogelijk te maken.

Vanwege ons fijnmazige wegennet van hoogwaardige kwaliteit en de aanwezigheid van veel technologische kennis, noemt zij Nederland in haar brief aan de Tweede Kamer de ideale proeftuin voor zelfrijdende voertuigen. Ditzelfde geldt voor het uittesten van nieuwe technieken waarbij auto’s met elkaar en de wegkant communiceren.

De ontwikkelingen gaan snel en van de zelfrijdende auto verwacht minister Schultz grote voordelen voor de doorstroming in het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ook vanuit het oogpunt van stimuleren van innovatie vindt zij het bereiken van een status als koploper heel aantrekkelijk. Zij wil graag dat Nederland als testland voor zelfrijdende auto’s en voor Intelligente transportsystemen (ITS) een voedingsbodem is voor al dit soort innovatieve ontwikkelingen en deze ontwikkelingen faciliteren zonder alles vooraf dicht te regelen.

Ontheffing voor proeven
De RDW krijgt daarom de bevoegdheid om voertuigen met innovatieve, geautomatiseerde elementen op de openbare weg toe te staan. Daartoe wordt een RDW-loket geopend waar geïnteresseerde partijen een ontheffingsaanvraag kunnen indienen en vragen kunnen stellen. Als gebleken is dat het systeem op papier voldoet, wordt dat op een afgesloten testfaciliteit getest. Op de openbare weg worden dus technieken beproefd die robuust zijn gebleken. Ook overlegt de RDW met wegbeheerders over de meest geschikte testlocaties en worden waar nodig waarborgen getroffen voor een veilige verkeersdeelname. Tot slot moet de ontheffingaanvrager aantonen adequaat verzekerd te zijn voor eventuele schade.

Internationaal samenwerken
Dit is een opmaat naar het internationaal (juridisch) mogelijk maken van marktintroductie van deze voertuigen. Hierbij moet een lappendeken aan regelgeving en standaarden worden voorkomen. Nederland wil hier samen aan werken met de internationale industrie, wegbeheerders en overheden. Om een goede rol te kunnen spelen in het internationale speelveld is minister Schultz nadrukkelijk op zoek naar de input van autofabrikanten, toeleveranciers en nieuwe spelers.

Koploper in kennis
Om op kennisgebied tot de wereldtop te behoren, ziet de minister een belangrijke rol voor het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat met scenario-ontwikkeling de (maatschappelijke) impact van de zelfrijdende auto in kaart zal proberen brengen. Wereldwijd is daar tot dusver nog weinig onderzoek gedaan.

RAI Vereniging is in dit veld actief via het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM), waarbij intensief wordt samengewerkt met de kennisorganisatie Stichting SIMS. Eerder al gaven wij onze zienswijze via de internetconsultatie die IenM organiseerde rond zelfrijdende auto's.

Meer informatie: Michel van Lindert