Nieuwe datum ledenbijeenkomst actieplan Brandstofvisie

11-12-2014

Vorige week berichtten wij dat de PTM-bijeenkomst over de actieplannen rond de brandstofvisie uitgesteld zou worden tot het begin van het nieuwe jaar. Inmiddels is bekend dat deze op 7 januari 2015 van 14.00 tot 17.00 uur in Amsterdam zal plaatsvinden.

benzinepomp

Leden van RAI Vereniging worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst horen we graag uw mening over de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijkheden die de verschillende actieplannen die in het verlengde van de brandstofvisie zijn geschreven bieden.

Omdat de actieplannen concreet ingaan op de samenstelling van de verschillende voertuigparken in de toekomst, wordt de leden van RAI Vereniging met klem geadviseerd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Wat is het SER Energieakkoord?
De verschillende EU-lidstaten hebben zichzelf ambitieuze energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen opgelegd. Nederland heeft ervoor gekozen om deze doelen na te streven middels samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, werknemers en overheid. Zodoende sloten in september 2013 meer dan 40 organisaties (waaronder RAI Vereniging) het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’.

Borging
Naar aanleiding daarvan is de SER-commissie Borging Energieakkoord (BEA) ingesteld die wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend. De commissie staat onder leiding van Ed Nijpels en houdt de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord in het oog.

Wat is de Brandstofvisie met LEF?
Binnen het genoemde Energieakkoord is afgesproken dat verschillende partijen vooruitkijken naar verdere mogelijkheden rond energiebesparing en CO2-reductie op het gebied van mobiliteit. Dit diende uitgewerkt te worden in een zogenaamde brandstofvisie. Deze ‘Brandstofvisie met LEF’ is in juni 2014 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

De grote uitdaging van dit traject was om de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen aan elkaar te verbinden. In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie).

Actieplan Brandstofvisie: concrete voertuigaantallen en dus van belang voor leden RAI Vereniging
De Brandstofvisie vormt de basis voor verschillende actieplannen die in de tweede helft van 2014 zijn opgesteld. In deze actieplannen wordt concreet uitgewerkt welke aantallen voertuigen (personenauto’s, bussen, lichte en zware bedrijfswagens, reinigingsvoertuigen en lichte elektrische voertuigen zoals snorfietsen) met welke aandrijftechnologieën er waarvoor nodig zijn, om de verschillende tussentijdse doelen (ijkmomenten liggen in 2020, 2035 en 2050) te behalen. Vervolgens wordt bepaald welke partij wat moet doen om deze doelstellingen te behalen.

Een (fictief) voorbeeld:
De binnenvaart dient in 2020 X ton CO2 te besparen. Doorgerekend is dat dit betekent dat er 100 boten uit de huidige vloot vervangen moeten worden door uitstootloze boten om dit te bereiken. Om hiertoe te komen, dienen transporteurs te investeren in deze boten, creëert de overheid (fiscaal) aantrekkelijk beleid om dit te doen en dienen er laad- of tankpunten te komen voor deze boten, waarvoor pomphouders aan de lat staan. Ook moeten vervoerders in hun aanbestedingen een uitstootverminderingseis opnemen. Dit vergt nogal wat inspanningen van verschillende partijen, welke in de genoemde actieplannen geconcretiseerd en vastgelegd worden.

De verschillende ‘brandstoftafels’ (de gezelschappen die eerder de deelvisies ‘elektrisch’, ‘gas’, ‘vloeibaar’ en ‘waterstof’ hebben geschreven, hebben concepten voor deze actieplannen opgesteld. Graag willen we deze aan jullie voorleggen.

Doel van de bijeenkomst
We willen de (op kosten en effect) doorgerekende actieplannen aan jullie voorleggen om deze in gezamenlijkheid te toetsen op verwachtingen, wenselijkheid en haalbaarheid. We kunnen dan namens de voertuigsector aan de SER Borgingscommissie suggesties voor en op- en aanmerkingen op de verschillende actieplannen meegeven. Deze kanttekeningen en aanvullingen kunnen dan in de verdere uitwerkingsfase (begin 2015) meegenomen worden.

Voor wie is dit relevant?
De actieplannen zullen in de komende jaren van grote invloed zijn op het mobiliteits-, fiscaal en milieubeleid van de rijksoverheid en van decentrale overheden. Zij zetten kaders en kwantitatieve doelstellingen op het gebied van aantallen personenauto’s, bussen, lichte en zware bedrijfswagens, reinigingsvoertuigen en lichte elektrische voertuigen per brandstofsoort. Zodoende zijn deze actieplannen van aanzienlijke invloed op de markten van importeurs en fabrikanten van één of meerdere van de genoemde voertuigcategorieën.

Waar en wanneer is de bijeenkomst
De bijeenkomst ‘Actieplan Brandstofvisie’ zoals PTM die voor leden van RAI Vereniging organiseert vindt plaats op woensdag 7 januari 2015 van 14.00 tot 17.00 uur in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats bij RAI Vereniging, Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR in Amsterdam.

Aanmelden
Graag vernemen wij uiterlijk 3 januari 2015 of wij u mogen ontvangen op 7 januari. Wij vragen u uw deelname te bevestigen door een e-mail te sturen aan q.teunissen@raivereniging.nl.

Graag praten wij u tijdens deze bijeenkomst helemaal bij over het beschreven proces en de vervolgstappen die hierin verwacht kunnen worden. Als wij voor die tijd iets kunnen toelichten, dan kunt u contact opnemen met Quirijn Teunissen, coördinator Platform Toekomstbestendige Mobiliteit.