Kamer neemt motie aan over zero-emissiebusvervoer

06-11-2014

De belangstelling voor uitstootloos openbaar busvervoer is sterk groeiende. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu eind oktober bleek ook de belangstelling van de Tweede Kamer daarvoor.

VDL elektrische bus

Motie

D66-kamerlid Stientje van Veldhoven riep, met steun van onder meer de ChristenUnie, GroenLinks, CDA en SP, met een inmiddels aangenomen motie de regering op om:

 

 

  • Met lokale en regionale overheden, het openbaar vervoer en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, een uitrol- en investeringsagenda uit te werken, waarin knelpunten in regelgeving en praktijk onderzocht en opgelost worden;
  • Daarbij ook te bespreken hoe een investeringsfonds (gefinancierd door rijksoverheid, regionale overheden, bedrijfsleven en de EU gezamenlijk) kan worden ingericht om de uitrol financieel mogelijk te maken;
  • Ervoor te zorgen dat eventuele voorstellen die hieruit voortvloeien waar passend ook kunnen worden opgenomen in het actieplan duurzame brandstoffenmix dat in het kader van het SER-energieakkoord wordt voorbereid; 
  • de Kamer voor de zomer 2015 over de voortgang te informeren.

 

Groene groei
Staatssecretaris Mansveld van IenM reageerde positief op deze motie en gaf aan zero-emissiebusvervoer belangrijk te vinden voor het milieu, maar ook voor het Nederlandse bedrijfsleven met oog op zogenaamde ‘groene groei’.

Geen nieuw beleid
Overigens wordt niet concreet opgeroepen tot wetswijzigingen, noch heeft de staatssecretaris indruk gegeven iets aan te passen in haar huidige beleid.

Stichting Zero Emissie Busvervoer
In Nederland werken verschillende publieke en private partijen die zich inspannen voor schoon en betaalbaar openbaar busvervoer samen binnen de Stichting Zero Emissie Busvervoer. RAI Vereniging is, via de afdeling Speciale Voertuigen, lid van de Raad van Advies van de stichting.

De stichting heeft als doel dat in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero-emissie hebben, op een manier die voor alle betrokken partijen financieel aantrekkelijk is. Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. Dit zijn overheden, vervoerbedrijven, producenten van bussen en van energie-infrastructuur, de toeleveranciers van deze producenten, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenverenigingen. De stichting bevordert en versterkt de samenwerking tussen deze partijen.

Het onderwerp zero-emissiebusvervoer kwam deze week ook aan de orde in de vergadering van de Commissie Zware Bedrijfswagens van afdeling Auto's.

Meer informatie: Wijnand de Geus (afdeling Auto's) en Remco Tekstra (afdeling Speciale Voertuigen).