Benut voor leerwerkplaatsen de Subsidieregeling Praktijkleren

22-08-2014

Toekomstige vakmensen zijn noodzakelijk voor de mobiliteitsbranche. En leerbedrijven zijn daarvoor onmisbaar. De overheid wil dat stimuleren met de Subsidieregeling Praktijkleren.

Al jaren stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Nieuwe instroom is daarom belangrijk voor het blijven bestaan van de branche en uw bedrijf. Een vakman of vakvrouw wordt je echter niet vanzelf. Leermeesters en leerbedrijven hebben hierin een grote rol. Daarom stimuleert de overheid leerbedrijven o.a. via de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren.

Subsidieregeling Praktijkleren
De subsidieregeling Praktijkleren richt zich op de volgende groepen:
• vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen;
• mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen;
• studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd);
• werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).

Stagiaires op mbo-niveau, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatieniveau en studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen, komen helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Let op: de nieuwe regeling is ter vervanging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor het onderwijsdeel oftewel de WVA Onderwijs. Als u hiervan gebruikmaakte moet u dus actie ondernemen.

Om subsidie te krijgen moet er namelijk een aanvraag worden ingediend (voor 15 september 2014). Daarnaast zijn er diverse regels opgesteld voor de administratie en bewijslast. Een voorheen relatief eenvoudige handeling is hierdoor verworden tot een administratieve klus!

De subsidiebijdrage
Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van het door de overheid beschikbaar gestelde budget per categorie. Dit budget wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen dezelfde categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarop de praktijkleerplaats betrekking heeft.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden een aantal voorwaarden. Laat u dus goed informeren of een leerplaats of opleiding ook in aanmerking komt. Ingediende aanvragen kunnen worden onderworpen aan een controle door de subsidieverstrekker. Het heeft dan ook alleen zin om subsidie aan te vragen als u aan alle voorwaarden en administratieve voorschriften voldoet.

Administratie en bewijslast
Om subsidie te ontvangen moet u een digitaal aanvraagformulier invullen. Met het indienen van dit formulier verklaart u dat u beschikt over een (praktijkleer)overeenkomst. Het uitgangspunt hierbij is dus dat u bij de begeleiding van een deelnemer al beschikt over de benodigde administratie. Maar is dat ook het geval?

Er worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geen voorschriften opgelegd hoe de administratie precies gevoerd moet worden. Dit omdat de regeling vele sectoren betreft en RVO de werkgever niet wil verplichten om in één bepaald format te werken. De bewijslast (per deelnemer!) ligt dus bij u.

Om toch enige houvast te hebben hierbij enkele belangrijke uitgangspunten en stukken waarover u in ieder geval moet beschikken:

  • een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen, kwaliteiten en/of kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald.
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Let op: het gaat hierbij om ‘het aantal WEKEN dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk BEGELEIDING in de praktijk van het beroep plaatsvindt’. Dat betekent dat elke week waarin begeleiding is gegeven meetelt. Ongeacht het aantal dagen of uren waarop begeleiding plaatsvond. Een week waarin om welke reden dan ook (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie van begeleider of deelnemer) geen begeleiding heeft plaatsgevonden, kan niet worden opgevoerd in de aanvraag. Uit de administratie moet dus blijken dat deelnemer aanwezig was en ook begeleiding heeft gehad. 

Kortom, creëer met behulp van de Subsidieregeling Praktijkleren een leerplaats en zorg voor een goede administratie, zodat u ook in de toekomst beschikt over goed opgeleide vakmensen. Goede vakmensen zijn immers het fundament van de branche en uw bedrijf!

Meer weten?
Ook over de Subsidieregeling Praktijkleren kunt u contact zoeken met de RAI Subsidiedesk 0900-0400215.