Presentaties themadag 'Gevaarlijke Stoffen door de keten' beschikbaar

07-05-2014

Op 22 april 2014 is er mede voor leden van RAI Vereniging in samenwerking met EVO een themadag Gevaarlijke Stoffen door de keten georganiseerd. De daar verzorgde presentaties zijn nu ook beschikbaar op ons ledennet.

chemische stoffen

Aan welke regels en wetgeving moeten bedrijven voldoen die gevaarlijke stoffen in hun beheer hebben (opslag, transport, etikettering) en wat zijn bijvoorbeeld de (juridische) gevolgen als mensen of het milieu ongewild in aanraking komen met deze stoffen?

Om daarover meer duidelijkheid te geven organiseerde vervoerdersorganisatie EVO in april een speciale themabijeenkomst, waaraan ook leden van RAI Vereniging hebben deelgenomen.

Actuele ontwikkelingen toezicht vervoerswetgeving ADR
Hennie van der Stokker ging namens de Inspectie Leefomgeving en Transport in op het uitvoeringsprogramma toezicht gevaarlijke stoffen 2014 en gaf de deelnemers inzicht in de resultaten van de handhavingsactiviteiten 2013 zoals deze binnenkort ook in het jaarverslag te lezen zijn.

Ook de ILenT heeft het toezicht risicogestuurd ingericht, in 2014 is er vooral aandacht voor oplosmiddelen en brandstoffen en in 2015 komen daar waarschijnlijk de smeermiddelen bij.

Deelnemers werden ook opgeroepen toezichtsonderwerpen en -aandachtspunten voor 2015 te melden aan het Meld Informatie Centrum (MIC) van de ILenT.

 

Vervoerswetgeving ADR en consumentenverpakkingen
Pascal Smetsers, bedrijfsadviseur van EVO belichtte uitgebreid het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen en aan welke wetgeving bedrijven zich in dit verband moeten houden. “Alle betrokken partijen in de keten”, benadrukte hij, “hebben een algemene zorg voor veiligheid, zowel de afzender, de vervoerder als de ontvanger.”

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten worden onderricht (ADR 1.3) naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt:
-vervoer gevaarlijke stoffen algemeen
-vervoer gevaarlijke stoffen functiespecifiek
-risico’s en gevaren die samenhangen met gevaarlijke stoffen
En het onderricht moet periodiek worden opgefrist om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving.

Daarnaast ging hij in op de ADR-vrijstellingsregelingen en de nieuwe regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, de zogenaamde LQ of Limited Quantity verpakkingen, die met ingang van 2015 definitief in werking treden. Van eventuele kritiek op de hoogte van de te maken kosten (voor o.a. opleiding, administratie, markering en etikettering), die nodig zijn om een veilig transport van gevaarlijke stoffen te garanderen, wilde hij niets weten. “If you think safety is expensive, try an accident”, prikkelde Smetsers.

Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum
Pieter Brekelmans van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) legde uit dat zijn organisatie als kenniscentrum voor toxicologie 24 uur per dag bereikbaar is voor professionele hulpverleners en slachtoffers om hen te informeren over de ernst, symptomen, diagnostiek en behandeling.

Bedrijven die ‘gevaarlijke’ producten op de markt brengen zijn daarom al ruim vijftien jaar wettelijk verplicht, op basis van het Warenwetbesluit Deponering Informatie Preparaten, om informatie over deze stoffen en mengsels aan te leveren bij het NVIC.

Ketenverantwoordelijkheid vanuit een juridisch perspectief
Mr Pieter Meijer, bedrijfsjurist van de EVO, ging dieper in op het vervoer van gevaarlijke stoffen en de aansprakelijkheid in de keten. Daarbij kanaliseerde en segmenteerde hij de aansprakelijkheid op basis van praktijkvoorbeelden en de teksten uit de burgerlijkwetboek delen zes en acht.

Zo heeft de afzender een informatieplicht en is de vervoerder niet aansprakelijk indien afzender heeft nagelaten hem te informeren over gevaarlijke aard van de stof en de vervoerder ook niet wist of behoorde te weten dat de lading een gevaarlijke stof bevatte. Daarnaast besprak hij uitgebreid de zorgplicht van de afzender / bewaargever aan de hand van o.a. de Kelderluik-criteria.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Alle presentaties kunt u hiernaast (na inloggen) downloaden.