Sector wil meer toezicht Europese typegoedkeuring brom- en snorfietsen

15-01-2014

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer tijdens het AO Leefomgeving het TNO-rapport ‘Tail-pipe emissions and fuel consumption of standard and tampered mopeds’. Uit dit rapport blijkt dat sommige brom- en snorfietsen (BSF) een hogere praktijkuitstoot kennen dan bij aanvraag van hun Europese typegoedkeuring (ETG) is gemeten. De sector bepleit meer ketentoezicht en een sloopregeling om de nieuwe, schone BSF-technieken die er zijn maximaal te benutten.

scooter en fiets in Amsterdam

De genoemde afwijking en eventuele extra uitstoot door opvoeren hebben een negatief effect op luchtkwaliteit. Een integrale aanpak bestaande uit méér controle in de keten, méér controle op de weg en versnelde vervanging van vervuilende voertuigen biedt uitkomst.

BSF-uitstootnormen zijn de voorbije jaren flink opgeschroefd en zullen de komende jaren op verzoek van de industrie nog verder aangescherpt worden. De uitstoot van de huidige generatie viertakt BSF is hierdoor drastisch teruggebracht.

ETG
Afgaande op het TNO-rapport lijken er echter afwijkingen te bestaan tussen voertuiguitstoot zoals bij het verkrijgen van de typegoedkeuring (ETG) gemeten en uitstoot bij nieuwe voertuigen die ter verkoop worden aangeboden. Dit kan liggen aan opvoeren, maar kan ook duiden op een afwijkende uitstoot ten opzichte van die waarop de ETG is verkregen. Beide hebben hetzelfde ongewenste resultaat: een onnodig negatief effect op de luchtkwaliteit. In stedelijk gebied is luchtkwaliteit vaak al uitdagend te noemen.

Opvoeren
De afwijking is vaak een gevolg van opvoeren of van een afwijking van het product ten opzichte van de versie waarop een ETG is verkregen. Opvoeren komt aan het licht door meer controles langs de weg. De sector is hier groot voorstander van.

Steekproeven keten
Wanneer een voertuig echter bij aanschaf reeds afwijkt van de ETG, is dat de berijder niet te verwijten. Dit kan aan het licht komen door meer steekproeven op een eerder moment in de keten te doen. Dus vóórdat een voertuig op de weg komt. De praktijk wijst echter uit dat dit onvoldoende wordt toegepast c.q. gecontroleerd.

Verbetering van dit traject is dus wenselijk, maar Nederland kan dit niet alleen. Het is vooral een kwestie van de lidstaat die de ETG heeft afgegeven. Een Europese aanpak is daarom gewenst. Als zou blijken dat het toezicht op de productie tekort schiet, dan moeten de lidstaten hier omwille van de interne markt eenduidig in handelen.

Europese route
De komende wijziging van de emissie-eisen voorziet in de mogelijkheid tot ‘Markttoezicht’, hierdoor kan ook ná productie maar vóór ingebruikname getoetst worden of een voertuig voldoet. De EU-lidstaten zouden wat de sector betreft van deze mogelijkheid gebruik moeten maken. De staatssecretaris van I & M heeft eerder aangegeven deze route te willen volgen.

Sloopregeling
Zo wordt gezorgd dat nieuw verkochte BSF optimaal schoon zijn. Daarnaast moet gekeken worden naar het bestaande park. Vooral oude, tweetakt BSF zijn vervuilend. Omdat de verschoning van het park door nieuwverkopen beperkt is, moet gekeken worden hoe deze versneld kan worden. Wat de sector betreft is de meest effectieve route die van een sloop-/vervangingsregeling: stimuleer uitstroom van oude, vervuilende tweetakt en vervang deze door schone viertakt of elektrische BSF.

Meer informatie: Gemma Warmerdam