Speelveld sectie Fietsen

RAI Vereniging sectie Fietsen vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten en importeurs van fietsen, fietsonderdelen en fiets(gerelateerde)accessoires in Nederland. De sectie begeeft zich in een breed speelveld van allerlei partijen in de keten van fabrikanten en importeurs.

Speelveld sectie Fietsen

CONEBI
CONEBI is de Europese koepelorganisatie van de fietsindustrie. In de EU opererende fabrikanten in de fietssector én nationale koepelorganisaties (zoals RAI Vereniging) zijn van oorsprong lid van de koepelorganisatie. CONEBI vertegenwoordigt van origine fabrikanten van fietsonderdelen en –accessoires. 

BOVAG
BOVAG vertegenwoordigt ondernemers die opereren in het retail- en onderhoudskanaal binnen de mobiliteitsketen. In die hoedanigheid zijn fietsenmakers en –dealers bij BOVAG aangesloten. BOVAG en RAI Vereniging werken nauw samen op de dossiers waar dit het meest voor de hand liggend is. Deze samenwerking is geinstitutionaliseerd binnen Stichting BROM. Gezamenlijke activiteiten worden zo veel als mogelijk onder deze stichting ontplooid en uitgerold.

ANWB – Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 
De ANWB is een ledenorganisatie die de belangen van gebruikers van vervoer en toeristen vertegenwoordigt. De ANWB behartigt de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer.

De Fietsersbond
De Fietsersbond behartigt de belangen van de fietser. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. De Fietsersbond geeft daarnaast voorlichting over fietsen en fietsproducten, komt op voor de belangen van fietsers in het verkeer en doet onderzoek voor veilig, snel en gezond fietsen.

ECF – European Cycling Federation
ECF is de Europese koepelorganisatie voor fietsers. ECF heeft als doel het promoten en stimuleren van fietsen als gezonden en duurzame manier van vervoer en recreatie. Nationale fietsbelangenbehartigende organisaties kunnen lid worden van ECF, alsmede dat fietsorganisaties van buiten Europa zich kunnen aansluiten.

ACEM – The Motorcycle Industry in Europe
ACEM is de Europese belangenbehartiger van de fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers. ACEM vertegenwoordigt fabrikanten, merken en nationale belangenbehartigers van deze partijen.

Overheidsorganen actief op het gebied van fietsen:

Ministerie van Economische Zaken
Het ministerie van EZ zet zich in voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. De fietsindustrie heeft het meest met het ministerie van EZ te maken op het gebied van internationale handel en concurrentiepositie. Een onderwerp dat onder meer bij het ministerie van EZ belegd is, is het onderwerp van anti-dumping.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu richt haar activiteiten op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. De fietsindustrie heeft het meest met het ministerie van IenM te maken op de gebieden van fietsbeleid, infrastructuur, verkeersveiligheid en voertuigeisen. Het ministerie van IenM is voorname opdrachtgever van de RDW.

RDW 
De RDW verricht taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. De RDW heeft vier belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:

  • Toelating: Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt.
  • Toezicht en controle: Toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
  • Registratie en informatieverstrekking: Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
  • Documentafgifte: Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.

Politiek woordvoerders op het gebied van fietsen:

Vaste Kamercommissie voor IenM
In de Tweede Kamer worden nagenoeg alle fietsonderwerpen binnen de vaste Kamercommissie voor IenM besproken. 

Onderzoeksinstellingen actief op het gebied van fietsen:

TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. TNO werkt voor verschillende soorten organisaties, varierend van maatschappelijke organisaties tot publieke en private, van multinationals tot dienstverleners en midden- en kleinbedrijven.

SWOV – Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is de missie van de SWOV om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De SWOV is een inhoudelijk onafhankelijk, wetenschappelijk instituut. Kennis van de SWOV is openbaar en wordt beschikbaar gesteld aan een ieder, die zich beroepsmatig bezighoudt met verkeer en verkeersveiligheid in Nederland.

VeiligheidNL
VeiligheidNL is een private stichting met bijna 30 jaar ervaring als Consument en Veiligheid. De stichting maakt zich hard voor veiligheidsproblemen die de meeste en meest ernstige letsels veroorzaken. VeiligheidNL richt zich op alle veiligheidsterreinen waar gewonden en doden zijn te betreuren in Nederland. De kerntaken van de stichting zijn vroegtijdige signalering, onderzoek naar letsels en gedrag enhet stimuleren én faciliteren van veilig gedrag. Zij doet dit samen met bijvoorbeeld de overheid, bedrijven, politie, zorgverleners en andere experts.

KiM - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Het KiM richt zich, als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, op het maken van strategische verkenningen en beleidsanalyses. Hierbij kijkt het KiM specifiek naar vraagstukken op het beleidsterrein mobiliteit vanuit verschillende invalshoeken (economie, leefomgeving en gedrag).

Platforms en adviesorganen op het gebied van fietsen

Het Fietsplatform
Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als onafhankelijk coördinatiepunt / samen-werkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. In het bestuur van de stichting zijn organisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en de provincies. Ook RAI Vereniging sectie Fietsen is vertegenwoordigd binnen het bestuur.

Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met deze en andere organisaties de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren.

Het Fietsplatform onderhoudt contact met tal van partijen die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennis- en onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering. Het Fietsplatform is aangesloten bij de ECF.

Het Fietsberaad
Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van decentrale overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van het Fietsberaad bijdragen aan de volgende doelstellingen uit de Nota Mobiliteit. Het gaat hierbij om de stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten, het terugdringen van fietsendiefstal en de reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Het Fietsberaad is in 2001 opgericht op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In het beraad zitten circa 20 (vak)mensen, grotendeels praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Uitvoeringsorganisaties actief op het gebied van fietsen

Centrum Fietsdiefstal
Het Centrum Fietsdiefstal is een uitvoeringsorganisatie die de Stuurgroep Fietsdiefstal ondersteuning verleent. Deze Stuurgroep is sinds 2006 actief als publiek-privaat ingerichte samenwerking om het aantal fietsdiefstallen in Nederland terug te dringen. De Stuurgroep bestaat uit verschillende gebruikersorganisaties en sectorpartijen, waar RAI Vereniging er één van is. Daarnaast zijn onder meer het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Politie, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en verzekeraars zoals ENRA lid van de stuurgroep.

Stichting AVC – Aanpak Voertuigcriminaliteit
AVC is een publiek-private samenwerking gericht op het terugdringen van voertuigcriminaliteit. Deelnemende partijen binnen AVC zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie, RDW, de nationale politie, het Openbaar Ministerie, het Verbond van Verzekeraars, ANWB, RAI Vereniging, BOVAG, TLN en ARN.

ARN
ARN is het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. Binnen deze branche voert zij al meer dan 15 jaar lang de regie over recyclingketens. Inmiddels is ARN uitgegroeid tot expert op het gebied van recycling en ketenregie. Binnen het expertisecentrum speelt kennisuitwisseling een belangrijke rol. ARN gebruikt haar expertise om bedrijven en overheden te begeleiden en te adviseren bij duurzaamheidvraagstukken. Dit doet zij zowel op nationaal als internationaal niveau. RAI Vereniging heeft een zetel in het ARN-bestuur.

STIBAT
STIBAT is een uitvoeringsorganisatie die zich inzet voor de inzameling van lege baterijen. Voor de fietsindustrie zamelt STIBAT lege, niet meer te gebruiken accu’s in.

Keurmerken

RKF – Keurmerk Fietsverlichting
Het RKF is een initiatief van de fietsbranche. Met dit keurmerk wil de fietsindustrie aan de consument een wegwijzer bieden in het woud van fietsverlichting.

Stichting ART – ART Sloten
ART-sloten zijn sloten die zijn goedgekeurd door de stichting ART. De Stichting ART stelt zich tot doel het verhogen van het diefstalpreventieniveau van tweewielige voertuigen (fietsen, snor- en bromfietsen en motorrijwielen). De activiteiten van Stichting ART zijn gericht op (mechanische) anti-diefstalvoorzieningen. RAI Vereniging is één van de organisaties die vertegenwoordigd is binnen de stichting, net als BOVAG en ANWB dit zijn.