Lobbyonderwerpen Fietsen en doelen RAI Vereniging

Lobby en beleidsbeïnvloeding zijn belangrijke middelen voor RAI Vereniging sectie Fietsen bij het behartigen van de belangen van haar leden. Deze notitie geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste lobbyonderwerpen. Dit overzicht is als vanzelfsprekend niet statisch en niet in volgorde van prioriteit opgesteld.

Tweede Kamer

Speed pedelec
Met de komst van onder meer de speed pedelec is de druk op het bestaande systeem van voertuigcategorieën, plaats op de rijbaan en maximale snelheden (nog) verder onder druk komen te staan. Immers, de speed pedelec past niet binnen de kaders van het bestaande systeem: hij gaat harder dan een snorfiets, wat eigenlijk zou betekenen dat berijders naar de rijbaan zouden moeten verplaatsen. Echter, de berijder kan ook zonder trapondersteuning rijden en dan zou het niet wenselijk zijn als hij verplicht op de rijbaan zou moeten rijden. De bestaande (gedateerde) wettelijke kaders mogen innovaties zoals de speed pedelec niet in de weg staan.

Standpunt RAI Vereniging: Innovaties zoals de speed pedelec mogen geen belemmering ondervinden van het feit dat wetgeving nog niet toegespitst is op nieuwe concepten of vervoersmiddelen. Voor de speed pedelec specifiek geldt dat RAI Vereniging vindt dat deze als snorfiets behandeld moet worden binnen de bebouwde kom. Dit betekent dat er in deze gebieden maximaal 25 kilometer per uur gereden mag worden. Buiten de bebouwde kom zou de maximale snelheid 45 kilometer moeten zijn, waarbij een helmadvies (maar geen plicht) geldt. Omwille van herkenbaarheid staat RAI Vereniging een eigen, unieke kleur kentekenplaat voor.

Fietsdiefstal
Fietsdiefstal is een maatschappelijk probleem dat in potentie een bedreiging voor de fietsenmarkt kan zijn. Het kan de bereidheid tot het aanschaffen en gebruiken van een fiets onder consumenten doen afnemen, wat door de leden van RAI Vereniging als ongewenst wordt beschouwd. RAI Vereniging is daarom ook actief lid van de stuurgroep Fietsdiefstal.

Standpunt RAI Vereniging: Fietsdiefstal moet middels een brede, integrale en gecoördineerde aanpak teruggedrongen worden. Hierbij moet op verschillende schakels van de keten worden ingezet, waarbij aangiftebereidheid en herkenbaarheid van fietsen cruciaal is. RAI Vereniging vindt dat er een wettelijk verplicht framenummer voor fietsen moet worden ingevoerd.

Fietsverlichting
Goede fietsverlichting is essentieel voor de verkeersveiligheid. Consumenten moeten zich goed kunnen informeren over de kwaliteit van de verlichting die zij aanschaffen. Daarom heeft RAI Vereniging het RAI Keurmerk Fietsverlichting ingevoerd.

Standpunt RAI Vereniging: Vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid is kwalitatief hoogwaardige fietsverlichting een voorwaarde. RAI Vereniging is voorstander van verregaande wettelijke eisen op dit vlak. Het RAI Keurmerk Fietsverlichting kan hier een leidraad in zijn. Daarnaast zouden er bijvoorbeeld eisen gesteld moeten worden aan de wijze van monteren (vaste of losse verlichting) op de fiets. Verlichting zou op de fiets gemonteerd moeten worden.

Fietsbeleid
Een samenhangend fietsbeleid gericht op de stimulering en facilitering van fietsgebruik is essentieel om de kansen van de fiets als recreatief product en als mobiliteitsoplossing optimaal te benutten. In de voorbije jaren heeft de rijksoverheid steeds verantwoordelijkheden op dit vlak bij decentrale overheden neergelegd. RAI Vereniging vindt dat hierdoor het risico op versnippering wordt gelopen.

Standpunt RAI Vereniging: Overheidsaandacht voor de fiets dient landelijk te worden gecoördineerd om te voorkomen dat versnippering plaatsvindt dan wel door prioriteitsstelling van lokale overheden geheel geen aandacht krijgt.

Fiscaliteit: werkkostenregeling
De fiscale stimulering van fietsen moet worden gezocht moeten in de beschikbare ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) en de mogelijkheid die werkgevers hebben om hun werknemers een vergoeding te bieden voor fietsen naar het werk (0,19 euro per km).

Standpunt RAI Vereniging: RAI Vereniging vindt dat de fiets onverminderd gestimuleerd moet worden. Het afleggen van woon-werkverkeer per fiets draagt immers bij aan verschillende maatschappelijke doelen, waar milieu- en gezondheidswinst de meest aansprekende zijn. TNO heeft becijferd dat regelmatig fietsen naar het werk tot bijna 15 procent minder ziekteverzuim leidt. Hiermee kan het bedrijfsleven 27 miljoen euro per jaar besparen. Daarnaast levert het een aanzienlijke CO2-besparing op. Deze winst zal minder zijn wanneer minder werknemers op de fiets naar hun werk gaan.

Helmplicht
Het dragen van een helm kan onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een hoge snelheid) bijdragen aan de bescherming en verkeersveiligheid van de fietser. Een helmplicht kan, gezien de verschillende soorten fietsgebruik, echter een onnodige belemmering voor fietsgebruik zijn. Anderzijds is het te adviseren om bij bepaalde soorten van fietsgebruik een helm te dragen.

Standpunt RAI Vereniging: Een helmplicht is gezien de verschillende soorten van fietsgebruik en de hieruit volgende verschillende vormen van noodzaak tot het dragen van een helm, ongewenst. RAI Vereniging adviseert om bij bepaalde soorten fietsgebruik, bijvoorbeeld wanneer hard gefietst wordt of fietspad of rijbaan wordt verlaten, een helm te dragen.

Ombouwsets fiets naar elektrische fiets
Er komen in toenemende mate setjes op de markt waarmee conventionele fietsen voorzien kunnen worden van elektrische ondersteuning (zogenaamde e-kits). Door deze sets te gebruiken worden frames onder andere krachten gezet dan waarop zij ontwikkeld en getest zijn.

Standpunt RAI Vereniging: RAI Vereniging is voor een verbod op de verkoop en het gebruik van ombouwsets. Door het frame onder andere krachten en spanningen te plaatsen dan waarop het ontwikkeld en getest is, wordt een verkeersveiligheidsrisico gecreëerd, wat door de industrie als ongewenst wordt ervaren.