Overleg-tafels

Mede op uitdrukkelijk verzoek van RAI Vereniging om enige helderheid in “wie praat nu met wie waarover en met welk doel?” rond ITS, heeft het ministerie van IenM recent een aantal 'tafels' ingericht waar gestructureerd over bepaalde ITS-deelonderwerpen wordt gesproken tussen belanghebbende partijen (zowel publiek als privaat).

Ministerie IenM

Dit maakt het voor leden van RAI Vereniging en andere belanghebbenden ook een stuk eenvoudiger om een keuze te maken over welke onderwerpen en met wie zij in gesprek wil gaan om mogelijkheden in ITS voor zichzelf te verkennen.  Concreet gaat het om de volgende 'tafels' die inmiddels van start zijn gegaan.

Standaarden (nationaal en internationaal)
Zowel vanuit de initiatieven Beter Benutten en Connecting Mobility als vanuit Europa, worden wensen tot standaardisatie geuit. Er zijn echter diverse plaatsen (binnen NL en EU) waar aan standaarden voor de sector wordt gewerkt. Voor het delen van kennis, afstemming en prioritering is er de Standaardisatie-tafel gevormd, waar alle partijen van betekenis die met standaardisatie actief zijn elkaar regelmatig treffen.
RAI Vereniging  neemt deel aan deze Tafel en is daardoor in staat om wensen en prioriteiten van onze (nationale) sector in te brengen.

Human Factors/Human Behaviour
Deze Tafel behandelt de factoren die van belang zijn om informatie op een zo doelmatig en aansprekend mogelijk wijze bij de gebruiker te krijgen zodat de kans maximaal is dat de gebruiker er daadwerkelijk wat mee doet. Denk aan vorm, eenduidigheid, begrijpelijkheid, soort interface (scherm), etc.
Hierbij is het van belang dat rekening wordt gehouden met de visie en de middelen die voertuigfabrikanten zelf al hebben en verwerken in hun voertuigen af-fabriek. Het onderwerp is uiteraard van belang voor de aftermarket.

Architectuur
Welke landelijke afspraken zijn nodig om een snelle uitrol van connected en coöperatieve diensten mogelijk te maken? Belangrijke termen hierbij zijn: toekomstvastheid, internationale aansluitingen eenduidigheid voor (toekomstige) gebruikers.

Privacy
Door de grote rol van data binnen ITS, neemt het belang van privacy sterk toe. Immers, deze data is in voorkomende gevallen persoonsgevoelig of tot een persoon te herleiden.
Om de mogelijkheden van ITS niet voortijdig in de kiem te smoren, is aandacht voor privacy van groot belang.

Security
Doordat voertuigen steeds meer online gaan, neemt ook het risico van oneigenlijk gebruik of zelf misbruik van data en systemen toe.  Aan deze tafel worden de terreinen besproken waar mogelijke risico’s optreden en wordt gezocht naar mogelijkheden om hiermee adequaat om te gaan alsmede een prioritering.

De Tafels worden gefaciliteerd en secretarieel ondersteund door DITCM. Kijk voor meer informatie over DITCM en de Tafels de website van DITCM.

Gerelateerde dossiers