Wettelijke eisen fietsen

Voor fietsen is door de EU geen Richtlijn met specifieke eisen opgesteld. Fietsen vallen onder de Richtlijn Algemene ProductVeiligheid (Richtlijn APV) met algemene voorschriften waaraan consumentenproducten moeten voldoen. Een manier om aan die algemene eisen invulling te geven is te voldoen aan opgestelde Europese normen.

fietspad amsterdam

Binnen het Europese normalisatie-instituut CEN zijn normen opgesteld voor fietsen. In het kader van de regelgeving inzake Algemene Productveiligheid zijn die CEN-normen door de EU ook formeel aangewezen als normen die ‘in overeenstemming zijn met het algemeen veiligheidsvereiste’.

Regeling Voertuigen en Reglement Verkeersregels en Verkeertekens (RVV)
Technische eisen aan voertuigen staan in de Regeling Voertuigen. Voor fietsen is er in Nederland geen typekeuring, wel moeten sommige vormen van reflectie typegoedgekeurd worden. De Regeling Voertuigen kent alleen een aantal algemene bepalingen omtrent fietsen. Dat zijn zogenoemde ‘permanente eisen’ die van toepassing zijn op fietsen die aan het verkeer deelnemen. Een aantal bepalingen omtrent verlichting staat vermeld in het RVV. De CEN-normen die in EU-verband zijn opgesteld voor fietsen staan niet in de Regeling Voertuigen, omdat ze horen bij de Richtlijn APV.

Warenwet
De Richtlijn APV is in Nederland verwerkt in de Warenwet. Normen die door de EU zijn aangewezen ten behoeve van de Richtlijn APV, worden in Nederland bekendgemaakt in regelingen die bij de Warenwet horen.

CEN-normen
Voor fietsen is een aantal Europese normen opgesteld.

  • EN 14764 - Bicycles for common use
  • EN 14765 - Bicycles for young children
  • EN 14766 - Mountain bicycles
  • EN 14781 - Racing bicycles
  • EN 14782 - Luggage carriers
  • EN 15532 - Terminology
  • EN 15496 - Cycle locks
  • EN 15194 - EPAC's

De normen heten EN-normen (European Norm), maar worden in het spraakgebruik vaak aangeduid als CEN-norm, naar de naam van het Europese normalisatie instituut CEN.

Verkrijgbaarheid CEN-normen
Op EN-normen zit een ‘copyright’; ze mogen dus niet zomaar worden gekopieerd en aan anderen worden verspreid. Ze zijn dus niet vrijelijk beschikbaar zoals wetsteksten dat wel zijn. Alhoewel ze dus wel met wetgeving (de Richtlijn APV) in verband staan, zullen degenen die kennis willen nemen van de inhoud van de EN-normen deze moeten kopen bij het NEN.

NEN
NEN is het Nederlandse Normalisatie Instituut. Het NEN kent vele commissies, onder andere voor Fietsen. Deelname staat open voor alle betrokken organisaties, bedrijven, instellingen, overheden en personen. De NEN commissie Fietsen volgt vooral de ontwikkelingen binnen CEN. Bij CEN is het technical committee 333 (TC 333) dat verantwoordelijk is voor de ontwikkleing van EN-normen voor fietsen. Vanuit de NEN commissie Fietsen wordt ook actief deelgenomen aan het overleg binnen CEN TC 333. EN-normen voor fietsen komen dus mede tot stand met Nederlandse inbreng.

Nuttige links