SER Energieakkoord

Nederland zette op 6 september 2013 een belangrijke stap op weg naar een betere toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. RAI Vereniging nam deel aan tafel 4: Mobiliteit en transport.

SER

Afspraken
Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

 

Mobiliteit- en transportsector
Onder pijler 7 ‘Mobiliteit en Transport’ zijn de doelstellingen geformuleerd voor de branche:
“Het primaire doel van de partijen uit de mobiliteit- en transportsector is om de uitstoot van broeikasgassen door de sector te reduceren. Partijen omarmen de ambitie dat in 2050 de broeikasgasemissie van de mobiliteit- en transportsector met minimaal 60 procent is gereduceerd ten opzichte van 1990, en maken hiertoe afspraken (tabel 9.1). Daarbij wordt waar mogelijk gestreefd naar vermindering van andere ongewenste (milieu)effecten. Als tussendoel hanteren partijen een vermindering van de uitstoot van de sector in 2030 tot maximaal 25 Mton CO2.-equivalent (circa -17% t.o.v. 1990). Deze reductie-doelstellingen vragen om een relatief nog grotere reductie gezien de voorspelde toename van verplaatsingen tot en met 2050.”

De doelstellingen voor het SER Energieakkoord komen voort uit het Witboek Transport van de Europese Commissie. 

De benodigde maatregelen om deze doelstelling te behalen zijn uiteenlopend en worden beschreven in pijler 7 van het SER Energie akkoord.

Onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2014 de Visie op de brandstoffenmix opgesteld. In deze visie wordt geschetst hoe de doelstellingen voor de mobiliteitssector uit het SER Energieakkoord kunnen worden bereikt.

 

Gerelateerde dossiers

Contactpersoon