Rijbewijs - Wet- en regelgeving in Europa

10-11-2016

De rijbewijseisen in Nederland voor het besturen van voertuigen zijn al sinds begin jaren tachtig gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU).

rijbewijs

Reeds in een vroeg stadium is in Europa vastgesteld dat de voorschriften betreffende het rijbewijs onontbeerlijke elementen van het gemeenschappelijk vervoersbeleid zijn. Dergelijke Europese voorschriften hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van het wegverkeer. Het vereenvoudigt bovendien het Europese vrije verkeer van personen die zich in een andere lidstaat willen vestigen dan de lidstaat die het rijbewijs heeft afgegeven. Gezien het belang van individuele vervoermiddelen, bevordert de harmonisatie van de voorschriften voor het rijbewijs, en het bezit van een Europees erkend rijbewijs, het vrije verkeer van personen in alle EU-landen.

Tweede en derde rijbewijs Richtlijn
De huidige eisen in Nederland en de meeste andere Europese landen zijn gebaseerd op de tweede Europese rijbewijsrichtlijn, oftwel: Richtlijn 91/439/EEG, die op 1 juli 1996 in werking is getreden.

De derde Europese rijbewijsrichtlijn, Richtlijn 2006/126/EG, is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en is op 19  januari 2013 in werking getreden.

Wederzijdse erkenning van rijbewijzen
In Richtlijn 2006/126/EG is bepaald dat alle door de lidstaten afgegeven rijbewijzen wederzijds worden erkend.
In Richtlijn 2006/126/EG is ook bepaald dat de lidstaten de gelijkwaardigheid dienen vast te stellen tussen de categorieën van rijbewijzen die vóór de tenuitvoerlegging van die richtlijn zijn afgegeven en die welke in artikel 4 daarvan zijn omschreven. Die gelijkwaardigheid moet door de Commissie worden goedgekeurd in een wettelijk bindende vorm.

Hiervoor heeft de Europese Commissie BESLUIT (EU) 2016/1945 inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen gepubliceerd.

E.e.a. is relevant voor:

  1. Europeanen met een EU-rijbewijs dat in Nederland gebruikt wordt (indien nog geldig), of vernieuwd wordt (indien verlopen).
  2. Nederlanders met een verlopen Nederlands rijbewijs die in een ander EU-lidstaat hun rijbewijs willen vernieuwen en daarbij de reeds verworven rechten (rondom driewielig motorvoertuig en/of BE-combi boven 3500kg) willen behouden.