Terugroepen onveilige producten - Recalls

De Richtlijn Algemene Productveiligheid (RL APV) gaat over consumentenproducten. Behalve dat de Richtlijn veiligheidseisen stelt aan producten, voor zover die er al niet zijn op basis van andere EU Richtlijnen zoals voor auto’s, worden er ook verplichtingen aan de fabrikanten opgelegd. Naast het goed voorlichten van de consument over het gebruik van het product, is een andere verplichting het nemen van maatregelen als er sprake is van onveilige producten. De RL APV is in Nederland verwerkt in de Warenwet.

Auto op hefbrug

Producten met een gebrek met een veiligheidsrisico
Fabrikanten hebben de plicht om als er sprake is van producten in de markt met een gebrek met een veiligheidsrisico

  • daarvan melding te maken bij de overheid
  • de betrokken consumenten te waarschuwen
  • en om maatregelen te nemen om die gevaren tegen te gaan.

 

Meldingen van onveilige consumentenproducten moeten gedaan worden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).
Voor voertuigen met een typegoedkeuring is de RDW de instantie waar het gemeld moet worden.

Bepalen veiligheidsrisico
De EU heeft richtsnoeren opgesteld voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten. Die staan in een Beschikking van de EU uit 2004.
In die beschikking staat ook een ‘Methodologisch kader ter bevordering van consequente risico-inschatting en –beoordeling’. Leden kunnen de beschikking hiernaast downloaden. (eerst inloggen) 

Recall
De bekendste maatregel die genomen wordt om een risico tegen te gaan bij producten die zich al in de markt bevinden is de terugroepactie, de recall. Het teruggeroepen product wordt vervolgens hersteld of vervangen. Een recall is dus een middel, het wegnemen van het gebrek daarbij het doel.

NAW-gegevens
Door de overheid worden geen NAW-gegevens van voertuigeigenaren meer verstrekt aan derden. Uitzondering hierop zijn brieven die importeurs versturen om voertuigeigenaren te bereiken wiens voertuig onder een recall valt.

Openbaar maken
De Richtlijn APV schrijft voor dat de overheden er voor moeten zorgen dat de gegevens over productveiligheid waarover zij beschikken, de recalls die gemeld zijn, onder bepaalde voorwaarden voor het publiek toegankelijk zijn.
Sinds 1 november 2012 is er voor nieuw aangemelde recalls een webpagina op de RDW-site met een overzicht van alle lopende recalls voor voertuigen (op merk en type niveau), en voor welk hoofdaspect (remmen, stuursysteem, brandstofsysteem, etc.). Op het zogenoemde OVI-scherm (Online Voertuig Informatie) van de RDW is te zien of er voor een specifiek gekentekend voertuig een recall loopt en voor welk hoofdaspect. Nadere info is dan tegen betaling te verkrijgen.

Ook de procedures voor het melden van recalls door importeurs zijn m.i.v. 1 november 2012 aangepast. Tevens is het nu de bedoeling dat uitgevoerde recalls per auto (status: ‘hersteld’) aan de RDW worden doorgegeven. Op basis daarvan worden vermeldingen op individueel niveau (OVI-scherm) en zo mogelijk ook de algemene vermelding op de RDW-site weer verwijderd.

Informatie over de wijzigingen per 1 november 2012 is te vinden in het RDW –document ‘Info t.b.v. Producenten-distributeurs’ dat leden hieronder kunnen downloaden. (eerst inloggen)

RAPEX
Wanneer een product een ernstig risico oplevert waartegen snel moet worden opgetreden, stellen de lidstaten de Commissie daarvan meteen in kennis door het systeem voor snelle uitwisseling van informatie: RAPEX. 

Nuttige links:
Terugroepregister RDW
RDW-Info over recalls voor particulieren
RAPEX