Opslag van gevaarlijke (verpakte) stoffen

18-03-2015

Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan zult u mogelijk rekening moeten houden met de eisen die gelden voor de opslag van (verpakte) gevaarlijke stoffen. De voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen staan in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

koelvloeistif

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook bekend als het Activiteitenbesluit (milieubeheer), is sinds 1-1-2008 de opvolger van o.a.:

  • Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
  • Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer 
  • Besluit opslag- en transportbedrijven

Wetgevingskader - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
De bepalingen over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (zoals accu’s, koel- en remvloeistof en spuitbussen) staan beschreven in paragraaf 4.1.1 (afdeling 4.1) van het Activiteitenbesluit en in paragraaf 4.1.1 (artikelen 4.1 t/m 4.10) van de Ministeriële regeling (lees: Activiteitenregeling milieubeheer). Daarbij wordt tevens verwezen naar de PGS-15.

Vergunning
Tot 1 oktober 2010 was in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit bepaald welke bedrijven een vergunningsplicht hebben. Bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen hadden de categorie j, m en o bedrijven (dit zijn o.a. opslagvoorzieningen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen) een vergunning voor hun bedrijfsactiviteiten nodig. Sinds 1 januari 2011 is de milieuvergunning vervangen door een omgevingsvergunning voor de betrokken inrichting gebaseerd op Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De opslag van sommige gevaarlijke stoffen kan leiden tot vergunningplicht. Indien binnen een bedrijf meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen is er zeker een vergunningplicht van toepassing.

Opslag in verkoopruimte
Hoeveel verpakte gevaarlijke stoffen in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte mogen worden opgeslagen is geregeld in artikel 4.8 van de ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit, met andere woorden: in artikel 4.8 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Op de website van kenniscentrum Infomil is desgewenst een nadere toelichting na te lezen. Belangrijk is dat de hoeveelheid die opgeslagen mag worden beperkt wordt als boven de verkoopruimte een ruimte aanwezig is van derden met een woon-, bijeenkomst-, onderwijs- en/of logiesfunctie.

Kenniscentrum Infomil
Kenniscentrum InfoMil is onderdeel van de directie RWS Leefomgeving van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein, voor meer informatie over kenniscentrum Infomil.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden zodanige eisen beschreven dat er een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu kan worden bereikt. De PGS bestaat uit een dertigtal publicaties die worden beheerd door de PGS-beheerorganisatie. PGS-15 gaat nader in op de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in een verpakking en behandeld de PGS-28 bijvoorbeeld de ondergrondse opslag van en afleverinstallaties voor vloeibare aardolieproducten. Het vormt het referentiekader voor het Activiteitenbesluit, de vergunningverlening in het kader van o.a. de Wet milieubeheer en voor het toezicht op de naleving van wet en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

De PGS-15
De PGS-15 is een richtsnoer, dat betekent onder meer dat gemotiveerd van de bepalingen kan worden afgeweken als het gelijkwaardigheidbeginsel is toegepast. Dit houdt in dat een bedrijf moet aangeven welke alternatieven maatregelen en voorzieningen worden getroffen en welk veiligheidsniveau daarmee wordt bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens of dit niveau gelijkwaardig is met het in PGS-15 beschreven niveau. Een voorbeeld van hoe dit kan is beschreven in de Handleiding PGS-15. In 2014 wordt er gewerkt aan een herziening van de PGS-15.

Handleiding PGS-15
De Handleiding PGS-15 is ontwikkeld door Kenniscentrum InfoMil om gebruikers van de PGS-15 te ondersteunen. De handleiding bevat geen volledige weergave van de eisen uit PGS-15, maar geeft vanuit een andere invalshoek uitleg over de inhoud van PGS-15 en hulpmiddelen voor de toepassing en interpretatie van PGS-15. 

Hoewel de bepalingen uit paragraaf 4.1.1 (artikelen 4.1 t/m 4.10) van de Ministeriële regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer uiteindelijk leidend zijn, kan met behulp van de handleiding PGS-15 tevens bepaald worden of uw bedrijf onder de werkingsfeer van de PGS-15 valt of niet. Zo is er afhankelijk van de ADR-klasse en de verpakkingsgroep van het product een bepaalde ondergrens in de PGS-15 beschreven. Zodra in het bedrijf die ondergrens overschreden wordt, is de PGS-15 van toepassing (zie o.a. de pagina’s 9 en 15 van de handleiding) en worden er, afhankelijk van de mate van overschrijding, eisen gesteld aan o.a.:

  • De verpakking 
  • Het gescheiden houden van stofcombinaties 
  • Het gebouw / de opslagvoorziening 
  • Het aanwezige personeel

 

Checklist PGS-15
Naast de Handleiding PGS-15 is er ook de Checklist PGS-15. Deze door Infomil ontwikkelde checklist kan door de handhaver gebruikt worden om te controleren of opslagvoorzieningen in overeenstemming met PGS-15 ingericht zijn en als zodanig gebruikt worden.

Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie)
Op de website van Inspectie SZW is de Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen te downloaden. Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de in deze BIM beschreven werkwijze algemeen omschreven. Inspecteurs kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de hier beschreven werkwijze.

Meer informatie

 

Disclaimer / intellectuele eigendomsrecht van de PGS-15
De hiernaast als download beschikbaar gestelde versie van de PGS-15 is het intellectueel eigendom van de PGS beheerorganisatie. Op basis van de gebruiksvoorwaarden is het bekijken en (digitaal) bewaren van de publicatie en het maken van prints voor eigen individueel gebruik toegestaan. De auteursrechten op deze publicatie berusten bij de PGS-beheerorganisatie. RAI Vereniging controleert minimaal jaarlijks of de informatie op deze webpagina nog actueel is en/of op deze webpagina de meest actuele versie van de PGS-15 wordt gepubliceerd. Eventuele onjuistheden of onduidelijkheden ontvangen wij graag van u. Indien u zeker wilt weten of de hier gepubliceerde versie van de PGS-15 nog steeds actueel is, dient u de website publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl te raadplegen.