Europees voorstel voor aanpassing van de APK - Introductie

15-07-2014

In juli 2012 heeft de Europese Commissie haar voorstel bekend gemaakt om de inhoud van de huidige APK-Richtlijn 2009/40 aan te scherpen en te zorgen voor verdere harmonisatie. Meer achtergrondinformatie over dit voorstel kunt u hieronder raadplegen.

Europees parlement

Roadworthiness package
Naast het voorstel voor de aanpassing van de APK, heeft de Commissie ook voorstellen gedaan voor de eisen die worden gesteld aan controle langs de weg (roadside checks) en de registratie (documenten) van voertuigen. Deze drie voorstellen vormen gezamenlijk het zogenaamde pakket inzake de technische controle, in het Engels ook bekend als “Roadworthiness package”.

Het concept-voorstel met betrekking tot de toekomstige APK-bepalingen in de EU bevat wijzigingen, uitbreidingen en vernieuwingen ten opzichte van de huidige Richtlijn. Ook zijn er zaken die niet veranderen. Zo blijft bijvoorbeeld de frequentie van de APK voor zware bedrijfsvoertuigen zeer waarschijnlijk 1-1-1-1-1.

Tijdspad van inwerkingtreding 
De individuele lidstaten zijn in december 2012 in de Transportraad tot overeenstemming gekomen over hun visie op het voorstel. Naar aanleiding daarvan heeft Minister Schultz in de Tweede Kamer gezegd dat het voorstel voor Nederland weinig consequenties heeft. 

In de eerste helft van 2013 is er in Europees Parlement gediscussieerd over de plannen en in de tweede helft van 2013 hebben zogenaamde ‘Triologue’-onderhandelingen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het EP, de Raad en de Europese Commissie.

Het 'Triologue'-akkoord uit december 2013 is uiteindelijk in maart 2014 door het gehele Europese Parlement goedgekeurd, waarna eind april in het Europees Publicatieblad de definitieve tekst van de Richtlijn 2014/45/EU gepubliceerd is.
De lidstaten moeten de eisen uit deze nieuwe Richtlijn uiterlijk toepassen vanaf 20 mei 2018; de nationale wetgeving in elk land moet uiterlijk 20 mei 2017 zijn aangepast. 

Gerelateerde dossiers