Digitale tachograaf - Erkenning Controleapparaten

28-11-2013

De tachograaf is een controleapparaat. Bedrijven die een tachograaf willen installeren, onderzoeken of repareren, moeten beschikken over een RDW Erkenning Controle Apparaten (CA).

RDW logo

Aanvragen van de RDW Erkenning Controle Apparaten
De RDW erkenningsregeling is gebaseerd op de Regeling controleapparaten 2005.
Bedrijven die een RDW erkenning willen aanvragen kunnen het benodigde aanvraagformulier, de bijbehorende handleiding en meer achtergrondinformatie terugvinden op de website van de RDW.

Wijzigingen per 1 september 2010
De erkenninghouders controleapparaten hebben in juli 2010 een brief van de RDW ontvangen (zie hiernaast).
De opvallendste wijzigingen zijn nieuwe procedures voor:

  • de afgifte van een certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht
  •  voertuigen met een buitenlands kenteken

 

Toelichting nieuwe procedure certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht
De Regeling controleapparaten 2005 bevat de verplichting voor de erkenninghouder dat hij in geval van een kapot digitaal controleapparaat, dan wel bij het overplaatsen naar een ander voertuig daarvan, alle gegevens uit dat apparaat moet veilig stellen. 
Als blijkt dat de overdraagbaarheid of ‘downloading’ van deze gegevens niet mogelijk is, moet op verzoek van een werkgever of een zelfstandige een zogenaamd ‘certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht’ worden afgegeven.

Vanwege de bijzondere Nederlandse situatie, waarbij private partijen als erkenninghouder kunnen worden aangewezen, mag een certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht tot 1 september 2010 alleen na tussenkomst van de importeur of fabrikant van het de tachograaf afgegeven worden. Dit vanuit de gedachte dat deze importeurs of fabrikanten meer mogelijkheden zouden hebben de gegevens uit het apparaat veilig te stellen.

Gebleken is dat dit in de praktijk veelal niet het geval is. In gezamenlijk overleg met importeurs, fabrikanten, de RDW en de Inspectie Verkeer en Waterstaat is besloten tot het opnieuw vormgeven van de procedure waarlangs een erkenninghouder een certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht kan afgeven. Op het moment dat een erkenninghouder (werkplaats) de onmogelijkheid van gegevensoverdracht constateert en daarvoor een certificaat wil afgeven, kan hij dit vanaf 1 september 2010 zonder tussenkomst van de fabrikant of importeur doen. De erkenninghouder moet wel via de RDW regiokantoren telefonisch een uniek certificaatnummer aanvragen.

Register
De RDW registreert dit in een register. Aan de hand van het register kunnen toezichthouders zien welke erkenninghouders deze certificaten af hebben gegeven en aan welke voertuigen. In geval van bovenmatige afgifte of ontvangst van dergelijke certificaten, kan de RDW dan wel de Inspectie Verkeer en Waterstaat de erkenninghouder respectievelijk de werkgever of zelfstandige aan een nader onderzoek onderwerpen.