RFID chip

Jaarlijks worden voor ruim 40.000 personenauto's vervangende kentekenplaten afgegeven. Het verdwijnen van de originele platen kan twee oorzaken hebben: verlies of diefstal. Bij verlies zal het in het algemeen gaan om 1 verloren plaat, bij diefstal om 2 gestolen platen.

RFID chip

Het is niet te achterhalen welk deel van de 40.000 gevallen verlies, dan wel diefstal is. De indruk bestaat dat verlies aanzienlijk vaker voorkomt dan diefstal.

Niet goed bevestigd
Bij een groot deel van de auto’s zijn de kentekenplaten zo bevestigd dat ze makkelijk gestolen of verloren kunnen worden. De platen zijn zonder gereedschap uit de houder te halen en vallen er regelmatig uit, bijvoorbeeld in de wasstraat. Het vermissen van een of twee platen is voor de eigenaar lastig en kostbaar. Een voertuig met vervangende kentekenplaten, herkenbaar aan de 'ophoogcode', levert bij inruil gemiddeld €750 minder op.

Diefstal
Wanneer het gaat om diefstal van de platen, waarna deze worden misbruikt voor het plegen van strafbare feiten, kan de eigenaar daar veel hinder van ondervinden: van boetes voor niet door hem begane verkeersovertredingen tot vermoedens van mogelijke betrokkenheid bij criminaliteit.

Werkgroep kentekenbeveiliging
De afdeling Autovak initieerde in 2012 een werkgroep om de fraudebestendigheid van kentekenplaten te verbeteren en het ministerie van Infrastructuur en Milieu te adviseren. Alle betrokken maatschappelijke partijen namen deel, zoals politie, het Verbond van Verzekeraars, BOVAG, de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, de ANWB, RDW en leveranciers van kentekenplaten. De werkgroep adviseerde de minister een RFID chip in de kentekenplaten te verwerken om zo een unieke koppeling met een voertuig te maken. Verder riep de werkgroep de branche op de bevestiging van kentekenplaten goed toe te passen om verlies van de platen tegen te gaan.

RFID chip
Een RFID (Radio Frequency Identification Data) chip in de kentekenplaat heeft vele voordelen:

  • tot op 12-15 meter ook bij hoge snelheden uitleesbaar
  • eenvoudige controle op de juistheid van de gemonteerde kentekenplaten op het voertuig
  • de consument is er zeker van dat verloren of gestolen kentekenplaten niet worden misbruikt door derden
  • de visueel zichtbare duplicaatcode op kentekenplaten kan vervallen
  • de RFID Chips van gestolen voertuigen komen na aangifte direct op een Black List wat het ontvreemden van voertuigen zal bemoeilijken, en de opsporingsmogelijkheden zal verbeteren. Dit kan resulteren in een daling van de verzekeringspremies.
  • het is mogelijk om omgekatte voertuigen te detecteren, ook bij aankoop door een consument indien de RFID Chips bij aan/verkoop worden uitgelezen en vergeleken met de RDW-databank. 

Standpunt RAI Vereniging
RAI Vereniging ziet dat diefstal en verlies van kentekenplaten op verschillende manieren tot onwenselijke situaties leidt. Zij vindt dat dit probleem op effectieve wijze te lijf moet worden gegaan, waarbij gekozen moet worden voor een solide, geschroefde bevestiging in een kentekenplaathouder, voorzien van een zogenaamde plate lock. Daarnaast zouden kentekenplaten voorzien moeten worden van een zogenaamde RFID-chip. Hierdoor wordt demontage bemoeilijkt, de kans op verlies kleiner en wordt het voertuig en de kentekenplaat makkelijker te identificeren.