Kerndossiers 2017 RAI Aftermarket

Om de belangenbehartiging en beïnvloeding goed te kunnen uitvoeren worden per jaar de kerndossiers vastgesteld die op gebied van nationale en Europese wetgevingsdossiers actueel zijn.

Wet- en regelgeving

In de meeste gevallen bestaat bij een kerndossier een koppeling met de Europese koepelorganisaties FIGIEFA en ETO  waarin RAI Aftermarket actief betrokken is. 

Voor de sectie Aftermarket staan in 2017 de volgende kerndossiers centraal:

 

 

1 - E-call en borging OTP voor voertuigdata

Lobby voor een open toegang en gestandaardiseerd platform voor alle huidige en toekomstige vormen van voertuig connectiviteit (right to connect).
Waarborgen en wettelijk vastleggen van een gelijkwaardige concurrentiepositie voor alle stakeholders (bedrijven en consumenten) aangaande de toegankelijkheid, gebruik van informatie en toepassingsmogelijkheden van draadloze communicatie met en vanuit het voertuig. Met aandacht voor robuuste wetgeving om te waarborgen dat data en connectiviteit beschikbaar blijven/komen voor alle relevante spelers in de markt. 

2 - Euro V/VI wetgeving en opvolging Ricardo adviezen

Verbetering van het doorvoeren voor het digitaal beschikbaar stellen van technische informatie voor reparatie en onderhoud (right to repair), op het gebied van format van aanlevering en diversiteit van interfaces en websites. Verbetering van definitie databegrip RMI, security en safety. Verbetering in kosten en contractuele verplichtingen wedergebruik data. Gelijkwaardige beschikbaarheid van technische informatie is waar het om gaat.

Door de Europese Commissie uitgevoerde studie (RICARDO-Study) voor het digitaal beschikbaar stellen van reparatie- en onderhoudsdata (Euro V wetgeving) bevat hiervoor adviespunten die wij graag in wetgeving verankerd zien. 

3. - Implementatie Europese APK-wetgeving

Vasthouden aan adviezen van RDW-werkgroepen over toekomstige APK-frequenties, keuringseisen, apparatuur en Land- & Bosbouw tractoren.