Wetgeving e-Call

10-06-2014

Het is de bedoeling dat e-Call vanaf 1 oktober 2015 verplicht in nieuwe typegoedkeuringen van personenauto’s en bestelwagens wordt ingebouwd. De Europese Commissie is overgegaan op wetgeving nadat vrijwillige introductie van e-Call tot een te weinig bevredigend resultaat heeft geleid.

Europa

Het wetgevingstraject bestaat uit drie stappen.

De eerste stap is dat lidstaten met beheerders van mobiele netwerken en aanbieders van mobiele diensten afspraken maken over de dekking van hun netwerken en de manier waarop omgegaan wordt met berichten via e-Call.

De tweede stap is een aanpassing in de wetgeving rondom typegoedkeuring van voertuigen. Hierin moet de verplichting van installatie van het e-Call-systeem worden opgenomen.

De derde stap betreft Europese vaststelling van de eisen die gesteld worden aan te gebruiken apparatuur en het waar nodig aanpassen van de centra waar noodoproepen van hulpdiensten binnenkomen.

De eerste stap in het traject is inmiddels succesvol gezet. De wetsvoorstellen die tot het zetten van de andere twee stappen moeten leiden zijn deze zomer ingediend.

Bezorgdheid over invoeringstermijn
Autofabrikanten hebben eerder bij monde van ACEA al hun bezorgdheid geuit over de invoeringstermijn van e-Call. Zij vinden de datum van 1 oktober 2015 ambitieus en hebben aangegeven dat er wel voldoende aanlooptijd voor de industrie moet zijn om aan de nieuwe wettelijke verplichting te kunnen voldoen. In CARS2020, het EU-brede programma dat de auto-industrie in Europa toekomstbestendig en concurrerend moet houden c.q. maken wordt gerept over realistische invoeringstermijnen van nieuwe wettelijke eisen van 36 maanden. Hier zou met de gekozen invoeringsdatum niet aan worden voldaan.

Wat de zorgen ook niet wegneemt, is een discussie die zich op mondiaal niveau afspeelt. Rusland heeft namelijk een vergelijkbaar wetsvoorstel als de eCall-wetsvoorstellen gedaan, waarvan de ingangsdatum een jaar eerder ligt dan die van e-Call (namelijk oktober 2014). Om tot standaardisering en interoperabiliteit te komen, heeft Rusland een voorstel ingediend voor een ECE-reglement. Deze zou de status van ‘if-fitted’ moeten krijgen, wat zo veel betekent als ‘wanneer een systeem gebruikt wordt, moet het aan de volgende voorwaarden voldoen’. Voor de volledigheid: de Europese Commissie stelt een verplichting voor, dus geen ‘if-fitted’-status. Afstemming van technische eisen vergt tijd, wat de genoemde bezorgdheid bij ACEA en OICA in leven houdt.

Discussie binnen sector en Europees Parlement
De wettelijke verplichting van e-Call en de komst van b- en s-Call-achtige systemen is een opmaat voor een brede discussie binnen de sector en binnen het Europees Parlement. Deze discussie richt zich op de vraag in welke mate dit soort platforms open toegankelijk moeten zijn, op vragen rondom de vrije toegang tot dit soort telematicasystemen, op vragen wie de eigenaar is van dit soort data en informatie en in wat de voertuigeigenaar hierin te bepalen heeft. 
Een brede coalitie van partijen in de after market, verzekeraars en leasemaatschappijen heeft er inmiddels formeel op aangedrongen om de wettelijke eisen voor e-Call zo in te richten dat op termijn ook s-Call en b-Call hieronder kunnen komen te vallen. Op die manier zou een duidelijk, open kader voor verschillende vormen van telematicasystemen en in-vehicle meldingssystemen gecreëerd moeten worden.    

Autofabrikanten hebben bij monde van ACEA te kennen gegeven dat zij de discussie rondom e-Call en de wettelijke eisen hiervoor los willen koppelen van de discussie rondom s- en b-Call. Zij zien laatstgenoemde systemen als commerciële, waarde-toevoegende systemen, waardoor hier separate wetgevingstrajecten voor zouden moeten gelden. Wel vindt ACEA dat wettelijke kaders techniekneutraal geformuleerd moeten worden en dat het systeem niet per se aan het Galileo-systeem gekoppeld moet worden omdat dit mogelijk niet tijdig voldoende toegepast zou kunnen worden.

Vervolg wetgevingstraject
De wetsvoorstellen die de laatste twee stappen in het wetgevingstraject moeten bewerkstelligen voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement. Hier wordt op dit moment door beide instituties naar gekeken, waarna politieke behandeling plaatsvindt. Overigens zijn de wetsvoorstellen kaderscheppend, waarna mogelijke technische invulling via zogenaamde delegated acts moet worden bepaald.

Nationaal
Op nationaal niveau vindt er (vooralsnog) geen politieke besluitvorming plaats. Wel is er in de Kamer al een aantal vragen gesteld over privacybescherming. Ook zijn er fracties geweest die de minister de suggestie hebben gedaan om e-Call zo in te richten dat ook andere meldingssystemen hieronder kunnen worden gehangen. Dit zou een open platform creëren.

Standpunt RAI Vereniging secties Automotive Industry, Aftermarket en Equipment 
RAI Vereniging heeft de Europese en nationale wetgever opgeroepen om te komen tot Europese wetgeving die gelijke kansen en een gelijk speelveld voor alle marktpartijen creëert. Zij kan dit doen door een interoperabel, veilig, gestandaardiseerd en bovenal open platform voor eCall te creeëren en hier concrete afspraken over in wetgeving te vatten. Hierdoor kan een systeem opgebouwd worden dat voor alle partijen toegankelijk is, wat de consument keuzevrijheid biedt.